strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 22 lutego 2020   pogoda

Aktualności

Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie zatrudni Głównego Księgowego

03 listopada 2016
dodał(a): UM Dawid Klukiewicz

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie,

zatrudni

Głównego KsięgowegoWymagania niezbędne:

 

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, osoba ubiegająca się o konkursowe stanowisko musi spełniać poniższe wymogi:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana i nie jest prowadzone postępowanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
  a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto osoba ubiegająca się o konkursowe stanowisko musi spełniać poniższe wymogi:

 1. doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównego Księgowego lub równorzędnym – minimum 3 lata
 2. znajomość ustawy o rachunkowości,
 3. znajomość ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów wykonawczych do tej ustawy (w tym rozporządzeń Ministra Finansów: w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej oraz w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania,
 4. znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 5. znajomość ustawy o działalności leczniczej,
 6. znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 7. znajomość statutu oraz regulaminu organizacyjnego szpitala (dokumenty dostępne na stronie internetowej szpitala),
 8. umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji pakietu MS OFFICE oraz aplikacji finansowo – księgowych i kadrowo – płacowych,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.


Wymagania preferowane:

 1. doświadczenie zawodowe w instytucjach finansów publicznych (w szczególności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej),
 2. uzyskane licencje i uprawnienia branżowe,
 3. zdolność analitycznego myślenia,
 4. samodzielność, kreatywność, systematyczność, dokładność, komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe, praca w zespole,
 5. umiejętność sporządzania pism urzędowych, projektów aktów normatywnych,
 6. umiejętność zarządzania pracą zespołu,
 7. wysoka kultura osobista.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie na stanowisko Głównego Księgowego,
 4. oświadczenie o niekaralności (w tym także, że nie jest prowadzone postępowanie) za prawomocne skazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także że i nie jest prowadzone postępowanie
 5. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 6. oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wskazanym stanowisku,
 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 8. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
 9. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według załącznika nr 2 do ogłoszenia konkursu.
 10. referencje / opinie

 

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności :

 1. obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości,
 2. obowiązki wynikające z ustawy o finansach publicznych,
 3. inne obowiązki zlecone przez przełożonego.


Dodatkowe informacje:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie od 1 lutego 2017 r.
 2. może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna, o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych.
 3.  

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), wraz z czytelnym podpisem.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w terminie do 30 listopada 2016 r. opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie”, pod adresem: Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie,    ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo lub przesłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do szpitala. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie złożonych dokumentów nie zwraca, oferty kandydatów niewyłonionych do pracy zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Agnieszka Szałko – Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie,

 1. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo, nr telefonu 87 427 27 66 wew. 111 w dniach: od poniedziałku do piątku – w godzinach od  8.00 do 15.00

 

Agnieszka Szałko

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ
w Węgorzewie

 

Załącznik:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS