strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 13 listopada 2019   pogoda

Aktualności

Warto planować „energetycznie” w Giżycku

16 września 2015
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Zapraszamy wszystkie uprawnione podmioty do zgłaszania propozycji projektów do ujęcia w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Giżycka na lata 2015-2020.

 

W ramach prac nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej przygotowaliśmy wzór karty projektu do zgłaszania planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii lub innych zagadnień odnoszących się do ochrony środowiska, które miałyby być uwzględnione w projekcie dokumentu.

W Polsce na gospodarkę niskoemisyjną w latach 2014-2020 zostanie przeznaczone 8 mld euro z funduszy europejskich. Ponadto dostępne są jeszcze programy krajowe ze środków  Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz programy NFOŚiGW, w tym nowy program „RYŚ”. Sama termomodernizacja ma pochłonąć 1,5 mld euro.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi  niezbędny element do ubiegania się w latach 2014-2020 o dofinansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej zarówno planowanych przez Miasto jak i jego mieszkańców. Opracowywany dokument daje możliwość finansowania przedsięwzięć ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dostępnych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” oraz innych programów krajowych.

Działania, na które można się ubiegać o środki:

- wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej lub na potrzeby własne podmiotów;

- efektywna dystrybucja ciepła z OZE (m.in. geometria, pompy ciepła, kotłownie);

- działania informacyjno-edukacyjne promujące wykorzystanie OZE wyłącznie jako element uzupełniający projektów;

- budowa/modernizacji sieci dystrybucyjnych umożliwiający przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – projekty realizowane przez OSD (operator systemu dystrybucyjnego) oraz infrastruktury magazynowej;

-  budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej i energetycznej;

- budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku, której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji/trigeneracji;

- budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji OZE;

- budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji/trigeneracji;

- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej/wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja OZE, instalacja systemów chłodzących, w tym również OZE);

- audyty energetyczne dla sektora mieszkaniowego i publicznego (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji opisanych powyżej);

- instalacja inteligentnych systemów zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej/budynkach mieszkaniowych w oparciu m. in. o Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji);

oraz wiele innych przedsięwzięć.

 

O środki finansowe mogą ubiegać się:

- przedsiębiorstwa,

- spółdzielnie mieszkaniowe,

- wspólnoty mieszkaniowe,

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (tj. działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), dla których podmiotem założycielskim jest/są jst,

- inne podmioty posiadającą osobowość prawną.

 

Rekomendowane przedsięwzięcia należy zgłaszać do 30 września 2015 r.

 

Karty projektów można dostarczyć:

1. Osobiście do Urzędu Miejskiego w Giżycku w sekretariacie (pok. 104), w formie podpisanych kart projektów (do pobrania: karta projektu-formularz).

2. Elektronicznie za pomocą poczty e-mail na adres: jagoda.nowicka@gizycko.pl wpisując w temacie wiadomości „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Karta projektu”.

3. Listownie za pomocą poczty na adres: Urząd Miejski w Giżycku 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14, z dopiskiem „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Karta projektu”.

 

 

 

Ankiety!

Podstawą opracowania dobrego planu jest zebranie jak największej ilości danych i wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, opartej na jej bilansie energetycznym. Oznacza to, że dane te muszą dotyczyć nie tylko budynków użyteczności publicznej, ale muszą obejmować swoim zakresem cały obszar gminy, włącznie z zasobem mieszkaniowym spółdzielń mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i prywatnych domów jednorodzinnych.

Ankietę można w sposób bardzo wygodny wypełnić przez Internet. Wystarczy kliknąć tutaj: 
- ankieta dla budynków mieszkalnych

- ankieta dla budynków i lokali wykorzystywanych przy działalności gospodarczej

 

Ankiety dostępne są w Urzędzie Miejskim w Giżycku w Punkcie Obsługi Klienta (parter pokój nr 7).  Ankiety można także pobrać i wydrukować samodzielnie. Załączniki do pobrania:

- Ankieta dla Mieszkańca (PDF i DOC)

- Ankieta dla Przedsiębiorcy (PDF i DOC)

Wypełnione ankiety prosimy składać na jeden z następujących sposobów:

1.   Osobiście – w Urzędzie Miejskim w Giżycku w Punkcie Obsługi Klienta (parter pokój nr 7) czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 18.30. 

2.   Elektronicznie za pomocą poczty e-mail na adres: jagoda.nowicka@gizycko.pl

3.   Listownie za pomocą poczty na adres: Urząd Miejski w Giżycku

11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14, z dopiskiem „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Ankieta”

 

 

Informacji na temat Planu Gospodarki Niskoemisyjnej udziela:
Biuro Projektów

Inspektor - Jagoda Nowicka

87  732 41 66

jagoda.nowicka@gizycko.pl

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS