strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 19 kwietnia 2021   pogoda

Aktualności

Wkrótce wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

24 września 2008
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Młodzieżowa Rada Miasta II kadencji 2008-2010

 

3 października 2008r. w Giżycku odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta II kadencji w dziewięciu okręgach wyborczych, czyli giżyckich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do 26 września 2008r. kandydaci na radnych Młodzieżowej Rady Miasta II kadencji, mogli składać w Wydziale Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Giżycku, listy osób popierających. Kolejnym etapem jest oczywiście kampania wyborcza, prowadzona w szkołach przez poszczególnych uczniów, która zakończy się ciszą wyborczą w przeddzień wyborów. Podczas pierwszej sesji spośród 17 radnych wybrany zostanie Przewodniczący i Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz członkowie poszczególnych komisji.

 

Celem działania Rady jest:

1.     Reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży wobec instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych

2.     Współpraca z samorządami uczniowskimi

3.     Działania na rzecz ochrony praw i godności ucznia

4.     Promocja kultury, w szczególności tej tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej

5.     Kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych

6.     Czynny udział młodzieży w walce o czyste środowisko

7.     Organizowanie przez ludzi młodych pomocy charytatywnej

8.     Działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych i twórczych

9.     Zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość jej życia

 

Do zadań Rady należy:

1.     Inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście, a w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu

2.     Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Giżycku regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia, dotyczące nauki, kultury, sportu i ochrony środowiska

3.     Udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia i swobód obywatelskich

4.     Organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych propagujących cele Rady

5.     Koordynowanie i inspirowanie inicjatyw młodzieżowych

6.     Prowadzenie działalności informacyjno - doradczej

 

 

Uchwała nr XXXII/73/05
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 20 czerwca 2005r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta 
 

Na podstawie art. 5b ust. 2,3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Miasta Giżycka.

§ 2. Ustala się statut działalności Młodzieżowej Rady Miasta Giżycka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
/-/
Andrzej Kralkowski

 

Załącznik do Uchwały nr XXXII/73/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta - STATUT

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS