strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 26 stycznia 2020   pogoda

Edukacja

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.zlobki.mpips.gov.pl zawiera informacje na temat form opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Strona skierowana jest do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w formie żłobka lub klubu dziecięcego (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku).

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
działających na terenie Gminy Miejskiej Giżycko

 

 

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

Sprawę załatwia – miejsce złożenia dokumentów:

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku (MZOSiP), al. 1 Maja 14, pokój 118, Osoba odpowiedzialna – Piotr Szulc, dyrektor, tel. 87 428 29 35, e-mail: mzosip@gizycko.pl

 

Uwaga!

Przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych  należy dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Sprawę załatwia Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Giżycku (pok.122), tel. 87 7324 153, szczegóły na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl w zakładce „wykaz spraw”.

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Z upoważnienia Burmistrza Miasta Giżycka dyrektor MZOSiP dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

 

Wzór wniosku określony jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31  stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Do pobrania również tutaj.

 

Wraz z wnioskiem należy przedstawić oświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty oraz zgodnie z art. 25 ust. 2 Ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.), pozytywną opinię komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego. 

 

W celu sprawdzenia zgodności powyższych danych organ dokonujący wpisu może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia    o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

 

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, na portalu Emp@tia dostępnym pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl, udostępniło usługę umożliwiającą złożenie elektronicznego wniosku o wpis, zmianę danych lub wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Osoba/podmiot chcący złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia powinna posiadać bezpieczny podpis elektroniczny lub posługiwać się profilem zaufanym e-PUAP.

 

Opłata:

Postępowanie podlega opłacie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Obecnie opłata wynosi 175 zł. Opłata ulegnie zmianie w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Podstawa do naliczenia opłaty: Uchwała nr IX/29/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Giżycka.

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Giżycku: 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306 BANK PEKAO SA O/Giżycko ul. Dąbrowskiego 12. Dokonując wpłaty należy podać jej tytuł: „Opłata  za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”.

 

Wpłat można dokonywać także w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku w godz. 9.00-14.00   (I piętro pokój nr 101).

 

Forma załatwienia:

1) Z upoważnienia Burmistrza Miasta dyrektor MZOSiP wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, zawierające następujące dane:

- nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

- datę i numer wpisu do rejestru;

- formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

- nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

- miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

2) Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:

- podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

3) Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:

- złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;

- nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

- przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

 

Termin załatwienia:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku koniecznośœci uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Informacje dodatkowe:

1) Wpis do rejestru podlega opłacie.

2) Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

3) Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dołączonych do niego dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Po otrzymaniu informacji, organ prowadzący rejestr dokonuje w nim zmian oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające zmiany.

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267)
4) Uchwała nr IX/29/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Giżycka
5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

 

Wpis do rejestru żłobków / klubów dziecięcych

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS