strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 6 grudnia 2020   pogoda

Aktualności

Wybory Parlamentarne 2011 - ważne terminy

14 września 2011
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

WYBORY PARLAMENTARNE 2011

 

Wybory do do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę 9 października 2011.

 

KALENDARZ WYBORCZY

 

 

WYBORY 2011 – WAŻNE TERMINY!

 

Miejsce załatwiania spraw: Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, pok. 5

Kontakt: tel. 87 7324 132, 87 7324 133, 87 7324 134, fax: 87 7324 116

 

1/ Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem, osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano imię (imiona) i nazwisko numer ewidencyjny PESEL wyborcy.  Zaświadczenia wydawane będą do dnia 7 października 2011r.

 

2/ Wyborca przebywający czasowo  oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, przebywający na  obszarze miasta w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców na pisemny wniosek wniesiony najpóźniej do dnia 4 października 2011r.

 

3/ Wyborca niepełnosprawny może wnieść w terminie do 25 września 2011r. wniosek o dopisanie go do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania – w lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

4/ Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem zamieszkania, a także funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym składają wniosek o dopisanie do wybranego spisu wyborców między 18 a 25 września  2011r.

 

Spis wyborców będzie udostępniony na pisemny wniosek wyborcy w terminie od dnia 19 września  do dnia 3 października 2011r. w Urzędzie Miejskim w Giżycku pok. 5 w godzinach pracy Urzędu. Każdy może wnieść pisemnie do Burmistrza Miasta reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.

 

 

UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA!

 

Wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz.1407, z późn. zm.) oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat mogą udzielić do dnia 29 września 2011r. pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu.

 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w mieście Giżycko lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwo można przyjąć od jednej osoby, albo od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

 

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

 

Do wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa załącza się:

- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa,

- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem,

- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem – w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w m.Giżycko,

           

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania poprzez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Burmistrzowi Miasta Giżycka lub doręczenie takiego oświadczenia  właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

 

 

 

W Biuletynie Informacji Publicznej:

 

2.09.2011 Informacja Burmistrza Giżycka o NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

 

2.09.2011 Zarządzenie Burmistrza Giżycka nr 90/2011  WYZNACZENIE OBWODWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE Ii upoważnienia dla pełnomocnika ds. wyborów

 

1.09.2011 Uchwała nr XII/69/11 Rady Miejskiej w Giżycku UTWORZENIE ODRĘBNYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA

 

22.08.2011 Informacja Burmistrza Giżycka  uprawnienia osób niepełnosparwnych w wyborach - GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

8.08.2011 Obwieszczenie PKW  Okręg wyborczy - OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W OLSZTYNIE

 

8.08.2011 Obwieszczenie Burmistrza Giżycka Miejsca wyznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas trwania kampanii wyborczej - SŁUPY OGŁOSZENIOWE

 

4.08.2011 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zarządzenie wyborów na termin 9 października 2011 - KALENDARZ WYBORCZY 

 

 

Wszelkie informacje związane z wyborami dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej

www.pkw.gov.pl

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS