strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 1 czerwca 2020   pogoda

Aktualności

XLIII Sesja Rady Miejskiej VI kadencji 25 czerwca 2014

22 czerwca 2014
dodał(a): UM Dominika

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu

25 czerwca (środa) 2014 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

przy al. 1 Maja 14.

 

 

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej VI kadencji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie sekretarza obrad.
2. Informacja o porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
5. Przygotowanie miasta do sezonu letniego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014-2021. PROJEKT NR 1
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok. PROJEKT NR 2
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok. PROJEKT NR 3
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. PROJEKT NR 4
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. PROJEKT NR 5
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko z przeznaczeniem na realizowane w 2014 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Giżycka. PROJEKT NR 6
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania osobom zamieszkałym na terenie miasta Giżycka jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. PROJEKT NR 7
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/63/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko: czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat. PROJEKT NR 8
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. PROJEKT NR 9
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Miejską Giżycko porozumienia z Powiatem Giżyckim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Giżycki Przedszkola Specjalnego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku. PROJEKT NR 10
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/64/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie podziału miasta Giżycka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. PROJEKT NR 11
17. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych na Plaży miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 12
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. PROJEKT NR 13
19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 14
20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 15
21. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. PROJEKT NR 16
22. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. PROJEKT NR 17
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie i wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości. PROJEKT NR 18
24. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody. PROJEKT NR 19
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowe działania Burmistrza Miasta Giżycka. PROJEKT NR 20
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowe działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku. PROJEKT NR 21
27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowe działania Burmistrza Miasta Giżycka. PROJEKT Nr 22
28. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
29. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
30. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
31. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Czopińska

 

 

Termin posiedzenia trzech komisji:

1. Komisja Spraw Społecznych; Komisja Finansów i Gospodarki; Komisja Mienia Miejskiego – 24.06.2014r. wtorek godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.          

 

 

Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej 25.06.2014

Protokoły z posiedzeń komisji zobacz...

Protokoły z sesji Rady Miejskiej zobacz...

 

WYNIKI GŁOSOWAŃ RADNYCH PODCZAS SESJI
zobacz...

NAGRANIA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ

zobacz...

 

SESJE RADY NA "ŻYWO" W INTERNECIE: transmisja.gizycko.tv

Posiedzenia Komisji również na żywo w Internecie (audio):

gizycko.tv, w menu należy kliknąć „transmisja online”

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS