strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 13 lipca 2020   pogoda
media

Unia Europejska

Zaproszenie - remont siedzisk w Twierdzy Boyen_07_2017

 
Zaproszenie
do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego

wartości szacunkowej do 30 000€

 

 

Nazwa zamówienia: 

Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok – Remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen w Giżycku.

 

                                              

Zamawiający :                            

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

 

Giżycko, lipiec 2017 r.

 

 

1.     Informacje wprowadzające

1.1    Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na rzecz Zamawiającego na zadanie pn.: Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok – Remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen w Giżycku.

a)      Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

b)      Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 380 – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – ze zmianami).

 

1.2    Dane Zamawiającego:

a)       konto bankowe:

Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko 

b)       nr konta bankowego:

42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

c)       NIP:  845-19-51-457

d)       adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

e)       znak postępowania:   WPI.042.2.___.17.MB

 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem.

 

2.     Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje:

a)      demontaż istniejących listew, transport i odpowiednie zutylizowanie,

b)      wyrównanie poziomu istniejących betonowych elementów, na których będą montowane nowe listwy,

c)      ułożenie izolacji przewwilgociowej z paska papy termozgrzewalnej o szerokości 9cm i długości 33cm (wymiary takie aby nie wystawał poza obrys elementu drewnianego) między elementem betonowym, a drewnianą listwą

d)      montaż dystansów do betonowych podpór na śruby takie same jak istniejące, 

e)      listwy i dystanse 5×10[cm]

-        drewno dębowe,

-        klasa estetyczna II (nieliczne i niewielkie sęki średnicy do 6mm, nieznaczne różnice barw, słoje lekko zakrzywione i pofalowane),

-        klasa konstrukcyjna D30,

-        wilgotność do 18%,

-        deski strugane, frezowane,

f)       łączenie drewnianych elementów na wkręty hartowane, stożkowe - ilość i układ na podstawie rysunków.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

-        zaproszeniem do składania ofert,

-        dokumentacją techniczną,

-        przedmiarem robót,

-        projektem umowy.

Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające. Podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu jest przede wszystkim projekt budowlany.

Zaleca się aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu ofert oraz przy zawieraniu umowy na wykonie robót gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji ponosi Wykonawca.

 

3.     Termin i miejsce wykonania zamówienia

3.1    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia w terminie 3 dni od podpisania umowy i zakończył najpóźniej w terminie do dnia 04.09.2017r. Zamawiający wymaga aby Wykonawca prowadził roboty budowlane z pominięciem dni w których odbywać się będą wydarzenia kulturowe w amfiteatrze. Wykonawca zapewni możliwość użytkowania obiektu w dni wolne od wykonywania prac.

3.2    Miejsce wykonania zamówienia – Amfiteatr Twierdzy Boyen w Giżycku.

 

4.     Zawartość oferty

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:   

4.1  Formularz oferty cenowej - przygotowany zgodnie ze wzorem –załącznik nr 1 do zaproszenia,

4.2  Projekt umowy podpisany przez osoby uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem –Załącznik nr 2 do zaproszenia,

4.3  Wypełniony Formularz wyceny robót, zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 3 do zaproszenia.

4.4    Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległych płatności,  

4.5    Oświadczenie, że Wykonawca dysponował będzie personelem przewidzianym do realizacji zamówienia posiadającym uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności  oraz wyposażeniem technicznym i produkcyjnym odpowiednim do realizacji zamówienia,

4.6    Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy w zakresie jego spraw majątkowych, lub osobę umocowaną przez osoby uprawnione.

 

5.     Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest : 

- Michał Babiak- Podinspektor, WPI, UM Giżycka,

tel. 87 73 24 120, e-mail: michal.babiak@gizycko.pl

 

6.     Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

6.1              Termin składania ofert upływa dnia 26.07.2017 roku o godz. 1200.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

6.2              Forma składania ofert:

a)      na adres poczty elektronicznej podanej w pkt. 5, z nazwą zamówienia w tytule wiadomości. Oferta powinna mieć formę jednego, nieedytowalnego pliku oraz zostać wysłana za potwierdzeniem odbioru, lub

b)      w zamkniętym i opisanym opakowaniu w p. 7, UM Giżycka, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

Opis powinien zawierać nazwę zamówienia oraz dane kontaktowe oferenta.

6.3              Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2017, o godz. 1215 w siedzibie Wydziału Planowania i  Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.

 

7.     Opis kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis określania ceny

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

80 pkt.

Okres rękojmi

20pkt.

 

7.1 Kryterium – cena:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:            

Cp= Co/ Cb× 80 pkt.

gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty,

Co – cena oferty najniższej,

Cb – cena oferty badanej,

 

7.2 Kryterium – okresu rękojmi:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium rękojmi (Or) zostanie obliczona zgodnie
z poniższym opisem:

Oferty w tym kryterium oceniane będą w następujący sposób:

a)    3 lata rękojmi – 0 punktów,

b)   4 lata rękojmi – 10 punktów,

c)    5 lat i więcej  – 20 punktów,

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 3 Formularza cenowego oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia). W przypadku nie podania przez Wykonawcę terminu rękojmi, Zamawiający do kryterium oceny ofert przyjmie minimalny termin rękojmi, tj. 3 lata. Oferta z terminem rękojmi 5 lat i więcej otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium.

7.3 Wynik całkowity

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:   

 

Po = Cp + Or

gdzie:

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cpilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

Or – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres rękojmi”

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

     Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie
wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej
zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

 

8.     Postanowienia końcowe

8.1 Zamawiający zastrzega prawo do:

a)      zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

b)      żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

c)      swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu,

d)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)      odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

f)       wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

8.2 Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)      z którym zerwał umowę z jego winy,

b)      któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)      który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego,

Zapisy pkt. 8.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

8.3  Okres związania ofertą: 21dni od daty terminu składania ofert.

 

9.     Załączniki

9.1    Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

a)      załącznik nr 1 do zaproszenia -           Formularz oferty cenowej, 

b)      Załącznik nr 2 do zaproszenia            -           Projekt umowy,

c)      Załącznik nr 3 do zaproszenia            -           Formularz wyceny robót,

d)      Załącznik nr 4 do zaproszenia            -           Przedmiar robót,

e)      Załącznik nr 5 do zaproszenia            -           Projekt budowlany,

f)       Załącznik nr 6 do zaproszenia            -           Pozwolenie nr 256/2017 z dn. 14.06.2017r.

g)      Załącznik nr 7 do zaproszenia -                     Harmonogram wydarzeń kulturowych w amfiteatrze Twierdzy Boyen,

 

 

Zaproszenie wraz z załącznikami zawiera 5 ponumerowanych stron.

 

DO POBRANIA: ZAŁĄCZNIKI    DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 

Projekt pn Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok (Cultural and naturalheritagepreservation and adaptation in Trakai and Giżycko districts)
współfinansowany z Programu Interreg VA Litwa – Polska 2014-2020

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS