strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 4 lipca 2020   pogoda
media

Unia Europejska

Zapytanie ofertowe - wykonanie dwóch tablic informacyjnych

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.       Postanowienia ogólne:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zdania kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zatem zamówienie jest realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego.

2.       ZAMIAWIAJĄCY

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

tel. 87 732 41 11, faks (87)428 52 41

Godziny pracy: pn. 8.00 -16.00, wt.-pt. 7.30-15.30

NIP: 845-19-51-457

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: sylwia.nowak@gizycko.pl

Znak postępowania: BP.042.28.1.2017.SN

 

3.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są 2 sztuki tablic informacyjnych wraz z montażem

dla zadania polegającego na kompleksowej i głębokiej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej w Giżycku:

·    budynek przy ul. Mickiewicza 33A,

·    budynek przy ul. Wodociągowej 15.

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Tablice składające się z:
- tablicy właściwej o wymiarach: wys. 80 cm x szer. 120 cm,
- ramy metalowej, do której przymocowana jest tablica właściwa,
- metalowych słupków.


Każda z dwóch tablic informacyjnych wykonana z blachy ocynkowanej oklejonej dwustronnie folią z nadrukiem o treści zgodnej z załączonym do zapytania wzorem graficznym (załącznik nr 2). Zastosowane materiały i technologia wykonania tablicy powinny gwarantować dużą trwałość i odporność na działanie czynników zewnętrznych. Rama, do której zostanie przymocowana tablica właściwa powinna być wykonana z profilu metalowego zamkniętego o przekroju prostokąta i wymiarach co najmniej 40 mm x 40 mm, odpowiednio zabezpieczonego przed korozją i pomalowanego dowolna techniką na kolor czarny. Wykonawca powinien przewidzieć takie zamocowanie tablicy właściwej do ramy, które umożliwia zapoznanie się z jej treścią po obydwu jej stronach. Słupki podtrzymujące ramę powinny być wykonane z profilu metalowego zamkniętego, odpowiednio zabezpieczonego przed korozją i pomalowanego dowolna techniką na kolor czarny. Dopuszcza się zastosowanie słupków okrągłych, przy czym średnica takiego słupka nie może być mniejsza niż 60 mm. Wymaga się zastosowania 2 słupków do każdej z ram. Długości słupków powinna pozwalać na zamocowanie ich w gruncie na głębokości co najmniej 70 cm przy zachowaniu położenia tablic na wysokości wzroku osoby o wzroście 170 cm.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Podręcznik dostępny jest na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/

 

Projekt tablic musi zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji.

 

4.       TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 28.06.2018r.

       Montaż tablic w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

5.       ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

- oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym z załączniku nr 1.

 

6.       OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ

Sylwia Nowak – Biuro Projektów, Urząd Miasta w Giżycku

tel. 87 73 24 166, e-mail. sylwia.nowak@gizycko.pl

 

7.       OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres:

Urząd Miejski w Giżycku

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Pokój nr 7 Punkt Obsługi Klienta

lub drogą e-mailową:  sylwia.nowak@gizycko.pl

do dnia 18.06.2018 r. do godz. 12.00

 

Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: „oferta na wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko – nie otwierać przed dniem 18.06.2018 r. do godz. 12.00”,  w przypadku składania oferty drogą e-mailową w temacie wiadomości zaznaczyć: Tablica informacyjna „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko”.

Termin składania ofert upływa 18.06.2018 r. o godz. 12.00 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia. Decydujące znaczenie ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłka pocztową czy kurierską.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2018r. , o godzinie 14:00 w siedzibie Zamawiającego, pok. 122.

 

8.       OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODZIAŁEM WAG TYCH KRYTERIÓW.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – waga: 100

Opis sposobu przyznawania punktów:

Cena (netto) – według wzoru matematycznego: P = (N/W) x a, gdzie:

P – punktacja

N – najniższa cena zgłoszona w ofertach

W – cena ocenianej oferty

a – waga czynnika w kryterium (100)

 

9.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)      swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów zapytania ofertowego lub uznania, że zapytanie ofertowe nie dało rezultatu,

b)      odwołania postępowania, unieważnienie go w całości lub części w każdym czasie

c)       żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie zapytania ofertowego,

d)      zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru oferty

e)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

f)       wyłącznej interpretacji zapisów zapytania ofertowego.

g)      okres związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

 

Załączniki:

 załącznik nr 1 Formularz oferty

 załącznik nr 2 wzór graficzny tablicy informacyjnej

wynik postepowania

 

 

ul. Mickiewicza 33A

 

ul. Mickiewicza 33A

 

ul. Wodociągowa 15 A

 


ul. Wodociągowa 15 A

 

 

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS