strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 13 lipca 2020   pogoda
media

Unia Europejska

Zapytanie ofertowe na materiały promocyjne

BP.042.52.3.2017.DP                                                                                                22.08.2017r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Materiały promocyjne

 

 

 

 I. Postanowienia ogólne

1. W związku z faktem, że Zamawiający planuje przeznaczyć na jego realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zamówienie będzie realizowane na podstawie Kodeksu  Cywilnego.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, a także złożenie ofert częściowych. Części zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do zapytania.   

 

II. Zamawiający

Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych: gadżetów i materiałów promocyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 

IV. Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert to: 

Cena brutto 100%

 

V. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający planuje podpisanie umowy niezwłocznie po rozstrzygnięciu zapytania i jest zainteresowany jak najszybszym terminem realizacji przedmiotu zamówienia; dostawa nie później niż do 7 września 2017r.

 

V. Termin, miejsce i forma składania ofert

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: dominika.piotrowska@gizycko.pl do 25 sierpnia 2017r. do godz. 11.00, w tytule e-maila „Oferta - Materiały promocyjne”. Oferta powinna zostać złożona w formie wypełnionego, podpisanego, zeskanowanego Formularza ofertowego - załącznik nr 2 do zapytania. Oferty złożone po czasie nie będą brane pod uwagę, decyduje data wpływu maila.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert, a także możliwość negocjacji i uzgodnienia poszczególnych elementów oferty wybranego Wykonawcy. 

3.    Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w zapytaniu, w tym także koszty dostarczenia przedmiotu  zlecenia do siedziby zamawiającego oraz koszty z tytułu przeniesienia praw autorskich w zakresie powielania lub częściowego wykorzystywania i zmiany projektów powstałych w ramach Zamówienia w kraju i za granicą.

 

VI. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania lub nierozstrzygnięcie bez podania przyczyn, a także zastrzega możliwość negocjacji i uzgodnienia poszczególnych elementów oferty wybranego Wykonawcy.

 

 

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Materiały promocyjne

 

 DO POBRANIA: ZAŁĄCZNIKI

WYNIKI POSTEPOWANIA

ZAKTUALIZOWANE WYNIKI POSTEPOWANIA

 

 

Projekt pn Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok (Cultural and naturalheritagepreservation and adaptation in Trakai and Giżycko districts)
współfinansowany z Programu Interreg VA Litwa – Polska 2014-2020

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS