strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 13 lipca 2020   pogoda
media

Unia Europejska

Zapytanie ofertowe na organizację polsko-litewskiej wymiany

 

 17.08.2017r.

BP.042.52.2.2017.DP 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

polsko-litewska wymiana młodzieżowa 4Unity&Art


 I. Postanowienia ogólne

1. W związku z faktem, że Zamawiający planuje przeznaczyć na jego realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zamówienie będzie realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.

 

II. Zamawiający

Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja transgranicznych warsztatów artystycznych młodzieży polsko-litewskiej i eventu 4Unity&Art. na Twierdzy Boyen w Giżycku podsumowującego warsztaty (występów scenicznych i wystawy prac uczestników) dla 44 uczestników z litewskich Trok i Giżycka, które odbędą się w dniach 11-18 września 2017 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.


IV. Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert to: Cena brutto 100%


V. Termin, miejsce i forma składania ofert

  1. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: dominika.piotrowska@gizycko.pl do 24 sierpnia 2017r. do godz. 13.00, w tytule e-maila „Zapytanie ofertowe polsko-litewska wymiana młodzieżowa 4Unity&Art”. Ofertę można złożyć drogą mailową przesyłając wypełniony podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1 do formularza, w tytule e-maila „Zapytanie ofertowe polsko-litewska wymiana młodzieżowa 4Unity&Art”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu maila. 

  2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert, a także możliwość negocjacji i uzgodnienia poszczególnych elementów oferty wybranego Wykonawcy.

  3. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania lub nierozstrzygnięcie bez podania przyczyn.

 

DO POBRANIA: ZAŁĄCZNIKI I PROJEKT UMOWY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Projekt pn Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok (Cultural and naturalheritagepreservation and adaptation in Trakai and Giżycko districts)
współfinansowany z Programu Interreg VA Litwa – Polska 2014-2020

 

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS