strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 5 lipca 2020   pogoda
media

Unia Europejska

Zapytanie ofertowe na publikację artykułu 16.11.2011

 

 

 

Giżycko, dnia 21 listopada 2011r.

Znak sprawy: WT.042.27.1.12.2011EK

 

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Urząd Miejski w Giżycku Wydział Techniczno – Inwestycyjny informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 16 listopada 2011r. prowadzonego w trybie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego na wykonanie publikacji artykułu promocyjnego dotyczącego projektu pn. „Rewitalizacja molo nad jeziorem Niegocin w Giżycku” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia  i Mazury na lata 2007-2013 została wybrana oferta:

 Biuro Reklamy Prasy Codziennej Ringer Axel Springer Polska Sp. z o.o. Oddział Gdańsk – publikacja  w tygodniku NEWSWEEK  w dniu 28-11-2011r. za kwotę 1 488,40 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli:

1.      Biuro Reklamy Prasy Codziennej Ringer Axel Springer Polska Sp. z o.o. Oddział Gdańsk - oferta do dziennika FAKT – kwota 1 230,00 zł brutto;

2.      Biuro Reklamy Prasy Codziennej Ringer Axel Springer Polska Sp. z o.o. Oddział Gdańsk - oferta do tygodnika NEWSWEEK –  kwota 1 488,40 zł brutto;

3.      Infor Biznes Sp. z o.o. Warszawa – oferta do Dziennika Gazeta Prawna – kwota 6 765,00 zł brutto;      

4.      Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku – oferta do Gazety Współczesnej  kwota 1500,00 zł brutto.

 


 

WT.042.27.1.12.2011

Giżycko, dnia 16 listopada 2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na publikację artykułu promocyjnego dotyczącego projektu pn. „ Rewitalizacja molo nad jeziorem Niegocin w Giżycku” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

                         

I.                     Postanowienia ogólne

W związku z faktem, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje przedmiotu zamówienia kwotę poniżej wyrażonej w PLN równowartości 14,0 tys. EURO zamówienie będzie realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego, zatem zapytanie ofertowe ma jedynie charakter sondażowy.

 

II.                  Zamawiający :  Gmina Miejska Giżycko

Urząd Miejski w Giżycku (podmiot realizujący zamówienie )

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

tel. 087 7324 113;  fax. 0 87 428 52 41

NIP 845 10 02 471

e-mail: urzad@gizycko.pl www.gizycko.pl

Osoba do kontaktów: Ewa Kuliś – Wydział Techniczno – Inwestycyjny tel. 87 7324 120, e-mail ewa.kulis@gizycko.pl

 

III.               Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jednokrotna publikacja artykułu promocyjnego o znaczeniu ponadpowiatowym, regionalnym dotyczącego projektu pn. „ Rewitalizacja molo nad jeziorem Niegocin w Giżycku”.

Pozostałe wymogi:

- ogłoszenie w kolorze

- powierzchnia ogłoszenia A4;

- publikacja artykułu przed dniem 29-11-2011r.;

- projekt graficzny wykonany przez Wykonawcę po dostarczeniu materiałów przez Zamawiającego;

 

IV.               Opis sposobu przygotowania oferty, termin i forma składania ofert.

1.                   Oferta powinna zawierać:  nazwę i adres Wykonawcy, planowany termin publikacji artykułu, cenę ofertową netto, brutto , VAT. Zaoferowana cena winna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, w tym także koszty z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich. 

2.                   Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres ewa.kulis@gizycko.pl w terminie  do dnia 18 listopada 2011r.

V.                 Pozostałe informacje

Zamawiający planuje podpisanie zlecenia na publikację do dnia 21 listopada 2011r.

 

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Projekt Rewitalizacja molo nad jeziorem Niegocin w Giżycku” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS