strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 28 października 2020   pogoda
media

Unia Europejska

Zapytanie ofertowe na tablice informacyjne 7.05.2013

 

 

 

WT. 042.16.1.4.2013.MF                                                                

Giżycko, 6 maja 2013 r.

Gmina Miejska Giżycko (Beneficjent)

Urząd Miejski w Giżycku (podmiot realizujący projekt)

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

tel. 087 7324 113; fax. 0 87 428 52 41

e-mail: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl

 


Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu z zakresu rewitalizacji miasta  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2007 – 2013

 

Nr sprawy: WT. 042.16.1.4.2013.MF     

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych

  1. Beneficjent (Zamawiający):

Urząd Miejski w Giżycku

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

NIP 845 10 02 471

  1. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPO WiM 2007-2013:

Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin w Giżycku”

  1. Opis przedmiotu oraz sposób przygotowania oferty:

Przedmiot zamówienia obejmuje jedną dwustronną tablicę informacyjną (Tablica będzie ustawiona na dwóch słupach stalowych o średnicy 50 mm na wysokości 1,60 dolna krawędź od powierzchni gruntu. Tablica do słupków będzie przymocowana za pomocą uchwytów uniwersalnych wykonanych z blachy ocynkowanej typowej do mocowania znaków drogowycho wymiarach 200 cm wys. x  250 cm szer., przeznaczone do ustawienia przy budowanym ciągu pieszym nad jeziorem Niegocin.

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

- zaprojektowanie tablicy informacyjnej wg poniższych zaleceń – zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WiM w zakresie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych,

- wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej - po formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego),

- dostawa oraz montaż tablicy informacyjnej w miejscu realizacji inwestycji.

Tablica informacyjna musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

- Informacja o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powinna zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy.

- Tło tablicy powinno być w kolorze białym, czcionka użyta na tablicy do określenia wymaganych Informacji powinna być z serii ARIAL CE.

– znak Narodowej Strategii Spójności oraz logotyp: Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności;

– flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

– herb województwa warmińsko-mazurskiego z podpisem „WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE”;

– logo Warmii i Mazur, które jest zawsze umieszczone na zewnątrz ciągu znaków bądź logotypów;

– Napis „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”;

- opis projektu tj. rodzaj i tytuł operacji, wartość całkowitą projektu oraz kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także nazwę Beneficjenta

- hasło określone przez IZ RPO: „Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty;

Tablica informacyjna musi posiadać następujący układ i strukturę powierzchniową:

 

2,50 m

 

Województwo Warmińsko -Mazurskie

25 %

2,00 m

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

 

Projekt współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

25 %

 

Tytuł projektu  (czcionka pogrubiona)

Całkowita wartość projektu

Kwota dofinansowania z

 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa Beneficjenta

50 %

Miejsce na zamieszczenie innych logotypów

 

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent  będzie się kierował następującym kryterium:

kryterium:  cena -  waga  100%    

 

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

  • Miejsce realizacji zamówienia: miejsce inwestycji: Giżycko, nabrzeże jeziora Niegocin, przy nowobudowanym ciągu pieszym
  • Termin realizacji zamówienia: do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy

 6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

1.      Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres magdalena.fuk@gizycko.pl w terminie do 10 maja 2013 r. (piątek) do godz. 11.00.

2.      Oferta powinna zawierać opis „Oferta – tablica informacyjna - Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin w Giżycku””.

3.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

7. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 10 maja 2013 r. do godz. 15.30. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą mailową przy czym Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.

Zamawiający dokona formalnej akceptacji zaprojektowanej tablicy informacyjnej w ciągu 2 dni roboczych od momentu przesłania projektu/-ów i innych niezbędnych danych projektowych na na adres mailowy: magdalena.fuk@gizycko.pl, przy czym okres roboczy w odniesieniu do niniejszego zamówienia trwa w dni pracujące od godz. 8.00 do 15.00

 

Załącznikami do zapytania ofertowego są:

Załącznik nr 1: formularz oferty

Załącznik nr 2: projekt umowy

 

Giżycko, dnia 6 maja 2013 r.

 

DOKUMENTACJA DO POBRANIA

 

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Projekt Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin w Giżycku”

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS