strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 13 lipca 2020   pogoda
media

Unia Europejska

Zapytanie ofertowe - tablica pamiątkowa wraz z montażem

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.       Postanowienia ogólne:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zdania kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zatem zamówienie jest realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego.

 

2.       ZAMIAWIAJĄCY

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

tel. 87 732 41 11, faks (87)428 52 41

Godziny pracy: pn. 8.00 -16.00, wt.-pt. 7.30-15.30

NIP: 845-19-51-457

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: sylwia.nowak@gizycko.pl

Znak postępowania: BP.042.5.7.2018.SN

 

3.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest jedna tablica pamiątkowa wraz z montażem

dla zadania polegającego na zakończeniu prac związanych z zamówieniem pn. „Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok - Remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen w Giżycku” w ramach promocji projektu „Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok”

 

Załącznik nr 1 – Projekt tablicy z oznakowaniem programu współfinansującego „Interreg Lietuva – Polska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”.

 

Tablica zostanie wykonana na słupkach mocujących: stalowe ocynkowane o śr. 60,3 mm i gr. ścianki 2,9 mm, przeznaczonych do umieszczenia w gruncie na fundamencie betonowym (2 szt.).

Wymiary tablicy:

a)      Szerokość: 800 mm;

b)      Wysokość: 500 mm;

Tablica będzie wykonana na podkładzie z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm, poliwęglanu lub płycie Dibond, natomiast lico tablicy będzie wykonane techniką zapewniającą trwałość kolorystyki i odporność na warunki atmosferyczne.

 

Projekt tablic musi zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji.

 

4.       TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 18.05.2018r.

       Montaż tablic w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Załącznik nr 2 – Lokalizacja przedmiotu  

       zamówienia, Twierdza Boyen w Giżycku, ul. Turystyczna 1, 11-500 Giżycko.

 

5.       ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

- oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym z załączniku nr 3.

 

6.       OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ

Sylwia Nowak –Urząd Miejski w Giżycku

tel. 87 73 24 166, e-mail. sylwia.nowak@gizycko.pl

 

7.       OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres:

Urząd Miejski w Giżycku

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko,

Pokój nr 7 Punkt Obsługi Klienta

lub drogą e-mailową:  sylwia.nowak@gizycko.pl

do dnia 07.05.2018r.

Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: „oferta na wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach projektu: „Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok – Remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen w Giżycku”, w przypadku składania oferty drogą e-mailową w temacie wiadomości zaznaczyć: Tablica pamiątkowa „Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok”.

Termin składania ofert upływa 07.05.2018r. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłka pocztową czy kurierską.

 

8.       OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODZIAŁEM WAG TYCH KRYTERIÓW.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – waga: 100

Opis sposobu przyznawania punktów:

Cena (netto) – według wzoru matematycznego: P = (N/W) x a, gdzie:

P – punktacja

N – najniższa cena zgłoszona w ofertach

W – cena ocenianej oferty

a – waga czynnika w kryterium (100)

 

9.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)      swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów zapytania ofertowego lub uznania, że zapytanie ofertowe nie dało rezultatu,

b)      odwołania postępowania, unieważnienie go w całości lub części w każdym czasie

c)       żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie zapytania ofertowego,

d)      zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru oferty

e)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

f)       wyłącznej interpretacji zapisów zapytania ofertowego.

g)      okres związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

 

Załączniki:

  załącznik nr 1 – Projekt tablicy z oznakowaniem programu współfinansującego „Interreg Lietuva – Polska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”

  załącznik nr 2 - Lokalizacja przedmiotu zamówienia

 załącznik nr 3 - Formularz oferty.

załącznik nr 4 - Informacja o wyborze oferenta

 

 

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS