strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 16 lipca 2020   pogoda
media

Inwestycje

Zapytanie ofertowe - tablice pamiątkowe 6.06.2011

 

 

Nr sprawy: WT.042.25.1.11.2011

 

Giżycko, 06 czerwca 2011 r.

 

Zapytanie ofertowe

 na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Budowa portu pasażerskiego EKO-MARINA w Giżycku” dofinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

                         

zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 14.000 Euro                                    

Nazwa i numer Osi priorytetowej:  5.  Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”

Nazwa i numer działania: 5.1.4 Infrastruktura portowa

Zamawiający :  Gmina Miejska Giżycko

Urząd Miejski w Giżycku (podmiot realizujący zamówienie )

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

tel. 087 7324 113;  fax. 0 87 428 52 41

NIP 845 10 02 471

e-mail: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl

 

Osoba do kontaktów: Ewa Kuliś – Wydział Techniczno – Inwestycyjny
tel. 87 7324 120,       

e-mail ewa.kulis@gizycko.pl


 

  1. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie tablic pamiątkowych w ilości 2 szt.   z trwałego, odpornego na warunki atmosferyczne materiału, o wymiarach 70 cm wys. x  90 cm szer., przeznaczonych do zamontowania na elewacjach budynków portu pasażerskiego EKO-MARINA w Giżycku przy  ul. Kolejowej w Giżycku.

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

- zaprojektowanie tablicy pamiątkowej wg. poniższych zaleceń – zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WiM w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych,

- aktualizację opisu na tablicy pamiątkowej w zakresie wartości projektu i kwot dofinansowania po rozliczeniu końcowym  projektu (planowane rozliczenie końcowe projektu – wrzesień 2011 r.)

- wykonanie zaprojektowanej tablicy pamiątkowej - po formalnej akceptacji przez beneficjenta (Zamawiającego),

- dostawa oraz montaż tablic pamiątkowej w miejscu realizacji inwestycji,

 

Tablica informacyjna musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

- Informacja o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa powinna zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy.

- Tło tablicy powinno być w kolorze białym, czcionka użyta na tablicy do określenia wymaganych Informacji powinna być z serii ARIAL CE.                                                                                         

– znak Narodowej Strategii Spójności oraz logotyp: Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności;                                                                                                                                       – flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;                                                                                                                   – herb województwa warmińsko-mazurskiego z podpisem „WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-

– logo Warmii i Mazur, które jest zawsze umieszczone na zewnątrz ciągu znaków bądź logotypów;

– Napis „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”;                                                                                                                                            - opis projektu tj. rodzaj i tytuł operacji, wartość całkowitą projektu oraz kwotę dofinansowania  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, a także nazwę Beneficjenta

- hasło określone przez IZ RPO: „Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty

 

Tablica informacyjna musi posiadać następujący układ i strukturę powierzchniową:

0,90 m

 

 

Województwo Warmińsko –Mazurskie

25 %

0,70 m

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

 

Projekt współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

25 %

Tytuł projektu  (czcionka pogrubiona)

Całkowita wartość projektu

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ………………..

Kwota dofinansowania z budżetu państwa …………..

Nazwa Beneficjenta

50 %

Miejsce na zamieszczenie innych logotypów

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty

1.      Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2.      Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, w tym także koszt z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.

 

4.  Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty,   wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena ofertowa 100 % :

 

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

  • Miejsce realizacji zamówienia: teren portu pasażerskiego „ EKO-MARINA” w Giżycku przy ulicy Kolejowej;
  • Termin realizacji zamówienia: do dnia 21 czerwca 2011r.

6. Termin, miejsce i forma składania ofert:

1.      Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres  ewa.kulis@gizycko.pl w terminie   do dnia 10 czerwca 2011 r. (piątek ) do godz. 11.00.

2.      Oferta powinna zawierać opis – „Oferta - tablice pamiątkowe – EKO-MARINA”.

3.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

7. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 10 czerwca 2011 r. 

do godz. 15.00. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą mailową przy czym  Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.

Zamawiający dokona formalnej akceptacji zaprojektowanych tablic informacyjnych w ciągu 2 dni roboczych od momentu przesłania projektu/-ów i innych niezbędnych danych projektowych na fax beneficjenta o nr 87 428 52 41 oraz na adres mailowy: ewa.kulis@gizycko.pl, przy czym okres roboczy w odniesieniu do niniejszego zamówienia trwa w dni pracujące od godz. 8.00 do 15.30

 

Załącznikami do zapytania ofertowego są:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy

 

DOKUMENTACJA DO POBRANIA

 

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Projekt „Budowa portu pasażerskiego EKO-MARINA w Giżycku”

jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS