strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 5 lipca 2020   pogoda
media

Unia Europejska

Zapytanie ofertowe - wykonanie tablicy pamiątkowej 9.11.2011

 

 

 

Znak sprawy –  WT.042.31.1.10.2011.EK 

Giżycko, 15 listopada 2011r.

 

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Urząd Miejski w Giżycku Wydział Techniczno – Inwestycyjny informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 09 listopada 2011r. prowadzonego w trybie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego na wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej  (1 szt.) dotyczącej projektu „ Rewitalizacja molo nad jeziorem Niegocin w Giżycku”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 został wybrana oferta firmy:

PARIES– ART Marta Galińska, Miłki, ul. Kwiatowa 6

 Cena oferty: 984,00 zł brutto

 

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyły firmy:

1.    Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo- Handlowe – SIRANT Firma Prywatna,  11-510 Wydminy, Mazuchówka 60A,

Cena oferty: 4 551,00 zł brutto

2.    PARIES– ART Marta Galińska, Miłki, ul. Kwiatowa 6

Cena oferty: 984,00 zł brutto

 


 

Giżycko, 09 listopada 2011 r.

 

Gmina Miejska Giżycko (Beneficjent)

Urząd Miejski w Giżycku (podmiot realizujący projekt)

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

tel. 087 7324 113; fax. 0 87 428 52 41

e-mail: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl


 

Zapytanie ofertowe na  wykonanie tablicy pamiątkowej

w ramach promocji projektu pn. „Rewitalizacja molo nad jeziorem Niegocin w Giżycku”  dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 14.000 Euro  

 

Nr sprawy: WT.042.27.1.10.2011.EK              

Nazwa i numer Osi priorytetowej:  4  „ Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”

Nazwa i numer działania: 4.2 „ Rewitalizacja miast”

Beneficjent ( Zamawiający ) :  Gmina Miejska Giżycko

Urząd Miejski w Giżycku (podmiot realizujący zamówienie )

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

tel. 087 7324 113;  fax. 0 87 428 52 41

NIP 845 10 02 471

e-mail: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl

 

Osoba do kontaktów: Ewa Kuliś – Wydział Techniczno – Inwestycyjny  tel. 87 7324 120, e-mail ewa.kulis@gizycko.pl

                       

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie tablicy pamiątkowej wg  poniższych zaleceń – zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WiM w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych (słupki stalowe wraz z żeliwnymi elementami dekoracyjnymi, samonośna konstrukcja do zakotwienia  w gruncie, tablice stalowe o wymiarach  80 cm wys. x  100 cm szer. dolna krawędź tablicy na wysokości 2,00 m od powierzchni gruntu,

- wykonanie zaprojektowanej tablicy pamiątkowej - po formalnej akceptacji przez Zamawiającego, dostawa oraz montaż tablicy pamiątkowej w miejscu realizacji inwestycji,

- aktualizacja opisu na tablicy pamiątkowej w zakresie wartości projektu i kwot dofinansowania po rozliczeniu końcowym  projektu ( planowane rozliczenie końcowe projektu – luty  2012r.)

 

Tablica informacyjna musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

- Informacja o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powinna zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy.

- Tło tablicy powinno być w kolorze białym, czcionka użyta na tablicy do określenia wymaganych Informacji powinna być z serii ARIAL CE.

– znak Narodowej Strategii Spójności oraz logotyp: Program Regionalny. Narodowa

Strategia Spójności;

– flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

– herb województwa warmińsko-mazurskiego z podpisem „WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE”;

– logo Warmii i Mazur, które jest zawsze umieszczone na zewnątrz ciągu znaków bądź logotypów;

– Napis „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”;

- opis projektu tj. rodzaj i tytuł operacji, wartość całkowitą projektu oraz kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także nazwę Beneficjenta

- hasło określone przez IZ RPO: „Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty;

Tablica informacyjna musi posiadać następujący układ i strukturę powierzchniową:

 

1,00 m

 

Województwo Warmińsko -Mazurskie

25 %

0,80 m

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

 

Projekt współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

25 %

 

Tytuł projektu  (czcionka pogrubiona)

Całkowita wartość projektu

Kwota dofinansowania z

 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa Beneficjenta

50 %

Miejsce na zamieszczenie innych logotypów

 

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty

1.      Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2.      Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, w tym także koszt z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.

4.  Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty,   wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena  - 100 % :

 

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

  • Miejsce realizacji zamówienia: molo nad Jeziorem Niegocin w Giżycku 
  • Termin realizacji zamówienia: do dnia 28 listopada 2011r.

6. Termin, miejsce i forma składania ofert:

1.      Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres  ewa.kulis@gizycko.pl w terminie     do dnia 14 listopada 2011 r. (poniedziałek ) do godz. 11.00.

2.      Oferta powinna zawierać opis – „Oferta - tablice pamiątkowe – Rewitalizacja molo nad jeziorem Niegocin w Giżycku”.

3.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

7. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 14 listopada 2011r.   do godz. 15.30. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą mailową przy czym  Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.

Z

amawiający dokona formalnej akceptacji zaprojektowanej tablicy informacyjnej w ciągu 2 dni roboczych od momentu przesłania projektu/-ów i innych niezbędnych danych projektowych na fax beneficjenta o nr 87 428 52 41 oraz na adres mailowy: ewa.kulis@gizycko.pl, przy czym okres roboczy w odniesieniu do niniejszego zamówienia trwa w dni pracujące od godz. 8.00 do 15.30

 

Załącznikami do zapytania ofertowego są:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy

 

DOKUMENTACJA DO POBRANIA

 

 

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Projekt Rewitalizacja molo nad jeziorem Niegocin w Giżycku” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS