strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 1 grudnia 2020   pogoda

Sport

Zasady korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

Uchwała nr XXIII/57/08
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 4 września 2008r.

 

 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust.   1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r.  Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :

1)   gminie – rozumie się przez to Gminę Miejską Giżycko;

2)   obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej – rozumie się przez to obiekty  i urządzenia użyteczności publicznej, a w szczególności: boiska, sale gimnastyczne, pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami     i wyposażeniem będące własnością Gminy Miejskiej Giżycko, wykorzystywane  do organizowania imprez lub na inną pozastatutową działalność, zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami;

3)    organizatorze- rozumie się przez to osobę prawną, fizyczną lub jednostkę organizacyjną, która na mocy umowy dzierżawy, najmu, użyczenia lub jednorazowej zgody wyrażonej przez administratora obiektu korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń;

4)     administratorze obiektu – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną gminy lub inny podmiot, któremu Gmina Miejska Giżycko powierzyła zarządzanie i utrzymanie obiektów  i urządzeń;

5)     pozastatutowym korzystaniu z obiektów i urządzeń - rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń wykraczające poza zadania określone w statutach gminnych jednostek organizacyjnych;

6)     imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu lub urządzenia przez organizatora na podstawie umowy, którego celem jest w szczególności odbycie się spotkania, przedstawienia, koncertu, kursu, pokazu, zawodów lub zajęć sportowych z udziałem publiczności odpłatnym lub nieodpłatnym. 

 

§ 2.

1. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów i urządzeń:

1)      obiekty i urządzenia udostępniane są:

a)      mieszkańcom Gminy Miejskiej Giżycko i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej, a także innym podmiotom wspomagającym realizację zadań własnych gminy-po uzgodnieniu z administratorem obiektu,

b)      innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą,

  

2)  korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się w oparciu o zawartą umowę.   

 

3)   korzystanie z obiektów i urządzeń może być odpłatne, a środki finansowe stanowią  dochód własny podmiotu, który posiada tytuł prawny do obiektu i przeznaczone będą na  utrzymanie i rozwój obiektów i urządzeń;

 

4)      z opłat zwalnia się:

 a)      dzieci i uczniów oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę;

b)      organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągania zysku, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub realizujące programy profilaktyczne;

c)      organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Miasta;

d)      organizatorów imprez charytatywnych lub patriotycznych uzgodnionych z Burmistrzem Miasta;

e)      organizatorów realizujących zadania w ramach umów o partnerstwie i współpracy zawartych z gminą;

f)        drużyny harcerskie działające na terenie gminy, prowadzące zajęcia statutowe;

g)      młodzież szkolną po nad gimnazjalną mieszkającą na terenie Gminy Miejskiej Giżycko;

h)      organizacje osób niepełnosprawnych.

(„5. Zwolnień, o których mowa w pkt. 4 nie stosuje się do opłat za korzystanie z obiektów pływalni krytej i lodowiska” - UCHWAŁA Nr XLIV/78/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010r.)

 

2.   Określa się sposób ustalenia opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń:

1)  wysokość opłat ustala w drodze zarządzania Burmistrz Miasta Giżycko  z   uwzględnieniem pkt  2 i 3;

2)  kalkulacja, będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat dla  podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, powinna uwzględniać bieżące koszty utrzymania danego obiektu;

3)     kalkulacja, będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat dla  podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit b, powinna uwzględniać pełne  koszty dotyczące utrzymania danego obiektu. 

 

§ 3.  Za bezpieczeństwo i porządek odpowiada organizator imprezy, do którego obowiązków  w szczególności należy:

 1. Respektowanie postanowień niniejszej uchwały oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy.

2.  Niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie  zagrożenia życia                    

lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenia niszczenia mienia.

 

 § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycko.

 

 § 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

 

 
Uchwała nr XXXIII/55/09
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 2 września 2009 r.
 
W sprawie zmiany uchwały nr XXIII/57/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 września 2008 roku, o zasadach  korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z póżn . zm.) Rada Miejska ustala co następuje;

 

§ 1.  W § 2 ust.1uchwały nr XXIII/57/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 września 2008 roku w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

dodaje się pkt 5 w brzmieniu;

5. Zwolnień, o których mowa w pkt 4 nie stosuje się do opłat za korzystanie   z obiektów  miejskiej pływalni krytej”.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

 

 

UCHWAŁA Nr XLIV/78/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 9 września 2010r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/57/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 września 2008 r. o zasadach korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.  15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 z póź. zm.) Rada Miejska uchwala  co następuje:

 

§ 1

Pkt 5 w § 2 uchwały nr XXXIII/57/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 września 2008 r. o zasadach korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, zmienionej uchwałą XXXIII/55/09 z dnia 2 września 2009 r. otrzymuje brzmienie:

„5. Zwolnień, o których mowa w pkt. 4 nie stosuje się do opłat za korzystanie z obiektów pływalni krytej i lodowiska”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS