strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 27 września 2020   pogoda

Organizacje pozarządowe aktualności

Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Giżycka

04 października 2011
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Burmistrz Miasta Giżycka zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1,2,4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Giżycka.

 

Zasady zgłaszania kandydatów do Rady określa Uchwała Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie trybu powoływania członków Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania. Uchwała wraz z przykładową kartą zgłoszenia kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Giżycka” dostępna jest na stronie internetowej: www.gizycko.pl (zakładka: „Organizacje Pozarządowe” oraz „Giżycka Rada Działalności Pożytku Publicznego”).

 

Kandydatów na członków Rady można zgłaszać do dnia 14 października 2011r. do godziny 15.30 w Sekertariacie UM Giżycko.
 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

Zarządzenie Nr 97/2011
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 20.09.2011r.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków
Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41e ustęp 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Nr 96,poz. 873 z późn zm.) oraz paragraf 5 punkt 1 Uchwały Rada Miejska w Giżycku w sprawie trybu powoływania członków Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania, zarządzam:

 

§ 1.

Ogłaszam otwarty nabór na członków Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

§ 2.

a.       Zgłoszenie kandydata na członka Rady następuje poprzez złożenie dokumentu zgłoszeniowego w formie papierowej, w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

b.      Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko kandydata oraz jego adres zamieszkania,

- krótki opis osiągnięć kandydata w sektorze pozarządowym,

- nazwę i adres siedziby organizacji zgłaszającej kandydata,

- krótki opis rodzaju i zakresu działalności statutowej organizacji zgłaszającej (w tym wybór jednego z obszarów działania organizacji: Opieka Społeczna, Ochrona Zdrowia, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Kultura Fizyczna),

- upoważnienie wydane kandydatowi przez organizację pozarządową,

oraz oświadczenia:

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w ramach prowadzonego naboru na członka Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

c.    Do zgłoszenia załącza się obowiązkowo:

- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy dla organizacji zgłaszającej kandydata (dopuszcza się kopie ww. dokumentów podpisane za zgodność z oryginałem);

- inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej przez organizację działalności, w szczególności: aktualny statut lub inny dokument właściwy dla organizacji zgłaszającej kandydata;

- inne, np.:  Oddziały Terenowe Organizacji, które nie mają osobowości prawnej, mogą zgłosić lub udzielić poparcia kandydatowi na członka Rady, wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji, tj. na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez Zarząd Główny. Zgodę taką, podpisaną przez osoby uprawnione należy załączyć do dokumentów aplikacyjnych.

W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione oraz winna być opatrzona datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.


§ 3.

Przykładowy formularz zgłoszeniowy na członka Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dostępny jest na oficjalnej stronie Miasta – www.gizycko.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe (formularze wniosków do pobrania).

 

§ 4.

Kompletne wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku do dnia 14.10.2011r., godz. 15.30 (wnioski złożone po tym terminie będą odrzucone).

 

§ 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Giżycka
/-/
Jolanta Piotrowska

 

 

przykładowy formularz zgłoszeniowy do pobrania...

 


więcej informacji:

Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowcyh

Ewelina Chmielewska tel. 87 7324 137 ewelina.chmielewska@gizycko.pl

 

 

W związku z nowelizacją ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w oparciu o Uchwałę nr XLIII/54/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 lipca 2010  roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Rada Miejska w Giżycku, Uchwałą nr X/43/2011 z dnia 30 maja 2011r. przyjęła  Regulamin działania Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Projekt uchwały został skonsultowany zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr XLIII/54/10 z dnia 1 lipca 2010r.

 

Uchwała nr X/43/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 maja 2011r.
 
w sprawie trybu powołania członków Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Nr 96,poz. 873 z późn zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala się regulamin i tryb działania Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady
/-/
Jerzy Kunda

 

 

Załącznik do uchwały Nr X/43/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 maja 2011r.

 
Regulamin działania Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


§1.

Niniejszy regulamin określa organizację i tryb działania Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz tryb powoływania jej członków.

 

§2.

Postanowienia ogólne:
Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

2. Radzie Pożytku – należy przez to rozumieć Giżycką Radę Działalności Pożytku Publicznego

3. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.

 

I. Osoby uprawnione do kandydowania do Giżyckiej Rady Pożytku z ramienia organizacji pozarządowych.

 

§ 3.

1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na terenie Miasta Giżycka.

2. Terenowe oddziały organizacji, które nie mają osobowości prawnej, mogą zgłosić lub udzielić poparcia kandydatowi na członka Rady Pożytku, wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji, tj. na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez Zarząd Główny. Zgodę taką, podpisaną przez osoby uprawnione należy załączyć do dokumentów aplikacyjnych.

3. Każda organizacja może zgłosić tylko i wyłącznie jednego kandydata na członka Rady Pożytku.

4. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Pożytku jest równoznaczne z udzieleniem mu rekomendacji, co oznacza, że zgłaszając kandydata nie można udzielać rekomendacji innym kandydatom.

 

§ 4.

Kandydat na członka Rady Pożytku musi:

a) być czynnym członkiem organizacji zgłaszającej jego kandydaturę;

b) być osobą pełnoletnią;

c) wyrazić zgodę na kandydowanie;

d) korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;

 

§ 5.

Zgłoszenie kandydata na członka Giżyckiej Rady Pożytku:

1)      Zgłoszenia kandydatów na członków Rady następują zgodnie z wytycznymi podanymi w Zarządzeniu Burmistrza.

2)    Zgłoszenie kandydata na członka Rady następuje poprzez złożenie dokumentu zgłoszeniowego i złożenie go w formie papierowej, w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku, wraz z wymaganymi załącznikami:

a)      aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy dla organizacji zgłaszającej kandydata;

b)      inne dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej przez organizację działalności, w szczególności: aktualny statut lub inny dokument właściwy dla organizacji zgłaszającej kandydata;

c)      inne, np.:  Oddziały Terenowe Organizacji, które nie mają osobowości prawnej, mogą zgłosić lub udzielić poparcia kandydatowi na członka Rady, wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji, tj. na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez Zarząd Główny. Zgodę taką, podpisaną przez osoby uprawnione należy załączyć do dokumentów aplikacyjnych.

d)      załączniki muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione.

e)      w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione oraz winna być opatrzona datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.

 

§ 6.

1. Weryfikacji i kompletności dokumentów zgłoszeniowych dokonuje pełnomocnik Burmistrza do spraw organizacji pozarządowych – ocena formalna.

2. Do grona kandydatów na członków Rady Pożytku reprezentujących organizacje pozarządowe zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy złożyli w wyznaczonym terminie, wypełnione i kompletne dokumenty zgłoszeniowe.

 

§ 7.

1. Członków Rady Pożytku, reprezentujących organizacje pozarządowe, wybiorą spośród zgłoszonych kandydatów przedstawiciele organizacji działających na terenie Miasta.

2. Za organizację spotkania wyborczego i wybór przedstawicieli organizacji do Rady Pożytku odpowiedzialny będzie pełnomocnik Burmistrza do spraw organizacji pozarządowych.

3. Spotkanie wyborcze zostanie zorganizowane w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Burmistrzowi Miasta Giżycka listy kandydatów zgłoszonych na członków Rady Pożytku, którzy złożyli w wyznaczonym terminie, kompletne i poprawne dokumenty zgłoszeniowe.

4. Kandydaci do Rady Pożytku podczas spotkania wyborczego, wybierają spośród siebie 8 przedstawicieli – po 2 przedstawicieli z 4 obszarów działalności:

a) Opieki Społecznej,

b) Ochrony Zdrowia,

c) Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,

d) Kultury Fizycznej.

5. Zgłoszeni kandydaci rejestrowani są na kartach do głosowania.

6. Każdej organizacji wydaje się 1 kartę do głosowania.

7. Głosowanie odbywa się w sposób tajny, poprzez zaznaczenie na otrzymanej karcie do głosowania kandydatów. Głosy do urny zostają wrzucane pod nadzorem komisji skrutacyjnej.

8. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przelicza karty do głosowania, a następnie przystępuje do liczenia głosów.

9. Za głosy ważne uznaje się głosy oddane na nie więcej niż 8 kandydatów, po 2 z każdego obszaru działalności na karcie do głosowania poprzez postawienie znaków „X" w kratce znajdującej się przy nazwisku.

10. Za głosy nieważne uznaje się głosy oddane na więcej niż 8 kandydatów oraz karty bez oddanych głosów, czyli bez żadnego znaku „X” przy kandydacie lub powyżej dwóch kandydatów w danym obszarze działalności.

11. Za wybrane uważa się te osoby, które uzyskają największą liczbę głosów. W przypadku otrzymania przez dwie osoby takiej samej liczby głosów, w sytuacji gdy pozostało jedno miejsce do obsadzenia, przeprowadza się wybory uzupełniające.

12. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, którego załącznikami są karty do głosowania, upoważnienia i lista obecności.

 

II.                Tryb powoływania i odwoływania Członków Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

§ 8.

1. W skład Rady Pożytku wchodzi:

a) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Giżycku.

b) 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta Giżycka.

c) 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

§ 9.

1. Mandat wszystkich członków Rady Pożytku wygasa z dniem zakończenia kadencji Rady

2. Burmistrz może odwołać członka Rady Pożytku przed upływem kadencji:

a) na jego wniosek;

b) w przypadku skazania członka Rady Pożytku prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie;

c) z własnej inicjatywy w przypadku swoich przedstawicieli;

d) na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta w przypadku przedstawicieli Rady Miejskiej;

e) na wniosek minimum 3 organizacji pozarządowych, w przypadku przedstawicieli organizacji pozarządowych;

3. W razie śmierci lub odwołania członka Rady Pożytku, Rada Pożytku uzupełnia się na okres do końca kadencji na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 

§ 10.

1. Rada Pożytku wybiera na I posiedzeniu, ze swojego grona, Przewodniczącego oraz  Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

2. Wybór Przewodniczącego dokonywany jest w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Pożytku.

3. Wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza dokonywany jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
4. Odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza następuje w takim samym trybie, co powołanie, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pożytku.

 

III. Organizacja i tryb działania Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

§ 11.

1. Rada Pożytku jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym;

2. Kadencja Rady trwa 2 lata.

 

§ 12.

1. Rada Pożytku pracuje na posiedzeniach;

2.Posiedzenia Rady Pożytku zwoływane są przez Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego, z tym, że pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz Miasta Giżycka;

3. W posiedzeniach Rady Pożytku uczestniczyć może Burmistrz bądź upoważniona przez niego osoba;

4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Pożytku doręcza się Członkom co najmniej 7 dni przed planowanym terminem spotkania;

5. Członkowie Rady Pożytku informowani są o terminie posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej;

6. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek posiedzenia;

7. Posiedzenia Rady Pożytku odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku;

8. Pracami Rady Pożytku kieruje Przewodniczący a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący,

9. Do zadań Przewodniczącego należy:

a) reprezentowanie Rady Pożytku na zewnątrz,

b) ustalanie terminów posiedzeń,

c) zwoływanie posiedzeń,

d) prowadzenie posiedzeń,

e) ustalenie porządku obrad z uwzględnieniem charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia,

f) zapraszanie na posiedzenia – na wniosek członka Rady Pożytku bądź z własnej inicjatywy – ekspertów z zakresu różnych dziedzin aktywności.

10. Z każdego posiedzenia Rady Pożytku sporządzany jest protokół, który przygotowuje Sekretarz. Wszystkie protokoły z działalności Rady Pożytku będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Giżycku, w zakładce Organizacje Pozarządowe. 

 

§ 13.

1. Rada Pożytku podejmuje decyzje w formie stanowisk i opinii.

2. Posiedzenia Rady Pożytku są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa jej składu.

3. Rada rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.

4. Decyzje Rady Pożytku nie są wiążące dla organów Miasta.

5. Termin wyrażenia przez Radę Pożytku opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniego projektu uchwały. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

 

§ 14.

 Za pracę w Radzie Pożytku nie przysługuje wynagrodzenie.

 

§ 15.

Obsługę biurową Rady (przechowywanie dokumentów) zapewnia Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Giżycku, natomiast Sekretarz Rady sporządza dokumentację z posiedzeń.

 

Wiceprzewodniczący Rady
/-/
Jerzy Kunda

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS