Wyłożenie do publicznego wglądu dokumentu „Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Giżycko w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2024-2039"

Działając na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 609) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 266)

 

Burmistrz Giżycka

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn. „Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Giżycko w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2024-2039”.

 

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni,
tj.
od 30.04.2024 r. – 21.05.2024 r.

 

Dokument dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku www.bip.gizycko.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, pokój nr 122.

 

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza uwag:

Formularz uwag można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: strategia@gizycko.pl bądź dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Giżycku: Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (Punkt Obsługi Klienta, pokój nr 7).

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków, zastrzeżeń i uwag jest  Burmistrz Giżycka.

 

Więcej informacji na BIP: