Szkolenie dla lokalnych NGO | Urząd Miejski zaprasza 13 marca

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na szkolenie: „Nowe wzory ofert, umów i realizacji zadań publicznych – procedury grantowe”, organizowane przez Urząd Miejski w Giżycku.

 

TERMIN: 13 marca 2024 r. (środa), w godz. 15.30-19.00

MIEJSCE SZKOLENIA: Sala Konferencyjna | Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14

 

PROGRAM SZKOLENIA

  • Omówienie elementów druku oferty (jak przygotować ofertę: opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów, zasady konstrukcji budżetu zadania);
  • Umowa realizacji zadania publicznego (zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/ kategoriami kosztorysu, przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami, prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nieprowadzenie księgowości, rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego, procedura zwrotu dotacji, inne wymogi wprowadzone przez umowę, załączniki do umowy);
  • Zapoznanie z ustawą o dostępności w ramach zlecenia zadań publicznych;
  • Sprawozdanie z realizacji zadania (elementy sprawozdania, sprawozdanie częściowe i końcowe, rozliczenie części merytorycznej i finansowej, rozliczenie rezultatów);
  • Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu 19 a – małych grantów, zasadach przeprowadzenia otwartego konkursu ofert (jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty, zasady działania komisji konkursowej - osoby uczestniczące, nabór, postępowanie w przypadku braku zainteresowania uczestnictwem NGO w pracach komisji, karty oceny, rozstrzygnięcie konkursu - terminy, aktualizacja budżetu, planu, harmonogramu, rezultatów).

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń z potwierdzeniem uczestnictwa do dnia 11 marca 2024 r. do godz.16.00 na adres e-mail: katarzyna.pomichowska@gizycko.pl

 

Liczba miejsc ograniczona.

 

Szkolenie jest bezpłatne. 

Podczas spotkania omówimy najważniejsze elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas realizacji zadań publicznych w roku 2024.