Paszport

Paszport

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Paszport dla dorosłych

Fala

Wymagane dokumenty:

 1. Ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty.
 2. Dowód uiszczenia opłaty (możliwość płatności kartą na stanowisku przyjmowania wniosków).
 3. Dokument potwierdzający prawo do obniżonej opłaty.
 4. Jedno zdjęcie paszportowe, które nie może być starsze niż 6 miesięcy. Spełniające następujące wymogi: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Opłata za wydanie dokumentu paszportowego
dla osoby dorosłej:

70 zł – osoby posiadające ważny dokument uprawniający do ulgi;

140 zł – osoby od 18 do 70 roku życia (w przypadku braku ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi w opłacie);

 

Ulgi:

 • uczniowie, studenci między 18 a 26 rokiem życia
 • emeryci i renciści
 • osoby mające ustalone prawo do renty socjalnej
 • osób niepełnosprawne
 • współmałżonkowie emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu po przedłożeniu zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny ZUS i legitymacji emeryta/rencisty/osoby niepełnosprawnej
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej oraz korzystające z pomocy społecznej
  w formie zasiłków stałych
 • osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek
  dla opiekuna
 • kombatanci
 • osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowane
 • żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową
 • strażacy ratownicy ochotniczej straży pożarnej oraz osoby, którym przyznano świadczenie ratownicze
 • ochotnicy pełniący służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego
 • weterani poszkodowani
 • rodzice i małżonkowie rodziców posiadających ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

Gdzie uiścić opłatę paszportową?

 • bezpośrednio na stanowiskach przyjmowania wniosków paszportowych –   kartą płatniczą lub blikiem
 • na rachunek bankowy Urzędu ponosząc związane z tym koszty:

Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Kontroli

Nr rachunku: 31 1010 1397 0032 9022 3100 0000

Tytuł przelewu: Opłata paszportowa oraz imię nazwisko

 

Odbiór dokumentów:      

 • Dokument paszportowy odbiera się osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o jego wydanie.
 • Przy odbiorze dokumentu paszportowego przekazuje się dotychczas posiadany ważny dokument paszportowy, który  na podstawie ustawy podlega unieważnieniu.