Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Rewitalizacja parku przy ul. Gdańskiej

Fala

Logotypy

Promesa nr 01/2021/7486/PolskiLad

 

Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją.

 

Realizacja zadania polega na opracowaniu dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem inwestycji:

- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej/branża sanitarna,

- ciągi komunikacyjne (pieszo – rowerowe), schody, pochylnia,

- miejsca rekreacji i odpoczynku,

- mała architektura,

- wymiana oświetlenia, rozbudowa i przebudowa systemu oświetleniowego/branża elektryczna,

- zagospodarowanie terenów zielonych oraz oczka wodnego,

- monitoring,

- budowa toalet publicznych.

 

Planowana całkowita kwota realizacji zadania: 12 252 764,62 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: 10 414 849,92 zł

Planowane zakończenie zadania: I kwartał 2024 roku.

 

Przewidywany okres realizacji inwestycji powyżej 12 miesięcy.

Etapy:

  1. Otrzymanie promesy wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego
  2. Ogłoszenie przetargu na realizację zadania w terminie 6 miesięcy
  3. Wybór wykonawcy
  4. Podpisanie Promesy na realizację zadania
  5. Realizacja zadania
  6. Rozliczenie finansowe zadania
  7. Promocja zadania

Dofinansowanie  otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza (2021 r.)

 

Korzyści z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

 

Logotypy

https://www.bgk.pl/polski-lad/

Park przy GdańskiejPark przy GdańskiejPark przy GdańskiejPark przy Gdańskiej