2014-2020

2014-2020

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup nowoczesnego sprzętu - Szkoły Podstawowe nr 4 i 7

Fala

 

Logo

 

Zakup nowoczesnego sprzętu wraz z materiałami dydaktycznymi w ramach wsparcia umiejętności kluczowych uczniów Szkół Podstawowych nr 4 i 7 w Giżycku

Przedmiotem projektu jest wyposażenie dwóch szkół podstawowych, tj. Szkołę Podstawową nr 4 (SP 4) i Szkołę Podstawową nr 7 (SP 7) w pracownie fizyczno-chemicznej po jednej w każdej w szkole w ramach wyposażenia pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

 

Celem projektu jest poprawienie warunków edukacji ogólnokształcącej, wspierających umiejętności kluczowe uczniów. Ze względu na likwidację gimnazjów szacuje się, że nastąpi napływ uczniów w placówkach objętych wsparciem. Realizacja przedmiotowej inwestycji pozytywnie wpłynie na poziom jakości kształcenia. Projekt umożliwia w większym stopniu niż do tej pory realizację zajęć edukacyjnych. Ponadto możliwe będzie zorganizowanie większej liczby zajęć pozalekcyjnych, a lekcje odbywające się w ramach podstawy programowej staną się ciekawsze i atrakcyjniejsze. Realizacja przedmiotowego projektu sprawi, że rodzice oraz dzieci będą wybierać edukację w szkole miejscowej. Wzrost standardu szkoły ma zachęcić mieszkańców aby posyłali swoje dzieci do miejscowej szkoły, a nie dowozili do innych szkół w mieście, bądź poza nim. Realizacja projektu wpłynie na podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, w tym do stworzenia możliwości i warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

 

W ramach projektu komplementarnego realizowane będzie wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych na rynku pracy, w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, przedmiotów ścisłych. Projekt pn. „Kluczowe kompetencje przyszłością uczniów Gminy Miejskiej Giżycko” będzie zakładał doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Działania prowadzone będą w wyposażonych pracowniach skierowane do 288 uczniów.

 

Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 4 i 7 Giżycku: właściwości materii, hydrostatyka, kinematyka, dynamika, zasady zachowania, drgania, magnetyzm, termodynamika, fale, prąd elektryczny, indukcja, elektromagnetyczna, optyka, elektrostatyka, wagi, inne, środki dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z chemii, tj. pomoce dydaktyczne, modele, odczynniki, statywy, plansze, multimedia, wagi, zasilacz, inne, pozostałe wyposażenie.

 

Etapy realizacji: 1) Opracowanie studium wykonalności, 2) ogłoszenie przetargu na dostawę i montaż wyposażenia pracowni chemicznofizycznej do szkół SP 4 i SP 7, 3) wyposażenie pracowni, 4) promocja projektu.

 

 

Wartość zadania ogółem: 235 938,90 zł Wnioskowane dofinansowanie: 166 260,50 zł  

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-05-18

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2018-05-30

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2018-08-28