2014-2020

2014-2020

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Rozbudowa infrastruktury na szlakach WJM

Fala

 

„Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budowa śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy” .

 

Wnioskodawcą oraz beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie, partnerami projektu są: Gmina Mikołajki, Gmina Miasto Giżycko, Gmina Pisz, Gmina Ruciane-Nida.

 

 

Przedsięwzięcie zostało podzielone na 4 zadania z podzadaniami:

·         Zadanie 1: Przebudowa nabrzeża Jeziora Mikołajskiego;

·         Zadanie 2 (Giżycko): składa się z trzech podzadań:

a)      przebudowa nabrzeża Jeziora Niegocin od Kanału Giżyckiego do molo;

b)      przebudowa  nabrzeży basenu portu śródlądowego w Giżycku;

c)       udrożnienie szlaku wodnego na kanale Giżyckim poprzez budowę kładki dla pieszych.

·         Zadanie 3: Przebudowa rzeki Pisy w Piszu składa się z trzech podzadań:

a)      budowa kładki dla pieszych pod mostem kolejowym;

b)      budowa basenu portowego;

c)       przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy.

·         Zadanie 4: Przebudowa nabrzeża Jeziora  Nidzickiego.

 

Zadanie 1 polega na przebudowie nabrzeży Jeziora Mikołajskiego w wraz z towarzyszącą infrastrukturą (pomosty, mała architektura).

Zadanie 2 polega na udrożnieniu szlaku Kanału Giżyckiego poprzez budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku wraz z przebudową sieci sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, budową i przebudową ciągów pieszych i rozbudową ciągu pieszo – jezdnego oraz modernizacji nabrzeży portu MBSW, Żeglugi Mazurskiej i budowę ostróg palisadowych.

Zadanie 3 polega na budowie kładki dla pieszych zlokalizowanej wzdłuż lewego brzegu rzeki Pisy pod istniejącym mostem kolejowym, budowie basenu portowego o kształcie prostokąta o wymiarach wewnętrznych w planie 41,0m x 65,0m, modernizacji nabrzeża rzeki Pisy.

Zadanie 4 polega na przebudowie nabrzeża Jeziora Nidzickiego poprzez budowę oświetlenia ulicznego, budowę ścieżki pieszo-rowerowej - szerokość od 1,75m do 2,0m, budowę ciągu pieszo-jezdnego - szerokość jezdni 2,8m÷4,0m, umocnienie brzegu.

 

Rozpoczęcie realizacji projektu: 14 września 2015r.

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 27 grudnia 2016r.

Zakończenie finansowe realizacji projektu: 31 lipca 2022 r.

 

 

Cel projektu

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego obszaru WJM.

 

Cele szczegółowe

·         poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa i warunków żeglugi turystycznej, sportowej i pasażerskiej na szlakach żeglownych systemu Wielkich Jezior Mazurskich;

·         wzrost drożności i przepustowości szlaków wodnych Wielkich Jezior Mazurskich;

·         stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju żeglugi turystycznej, sportowej i pasażerskiej na szlakach żeglownych systemu Wielkich Jezior Mazurskich;

·         rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach Wielkich Jezior Mazurskich;

·         zapewnienie lepszej ochrony wartości przyrodniczych Mazur, przy jednoczesnym zwiększeniu atrakcyjności turystycznej obszaru.

 

Planowany efekt

·         usprawnienie żeglowności Wielkich Jezior Mazurskich;

·         wzrost atrakcyjności turystycznej regionu;

·         rozwój społeczno-gospodarczy obszaru realizacji inwestycji;

·         poprawa estetyki krajobrazu;

·         poprawa wizerunku regionu;

·         poprawa bezpieczeństwa środowiska naturalnego w rejonie realizacji inwestycji;

·         wzrost ruchu turystycznego.

 

Wartość projektu:  55 794 068.20 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  40 026 311.53 zł

 

Etapy projektu:

·         prace przygotowawcze;

·         studium wykonalności;

·         roboty budowlane;

·         nadzór w projekcie;

·         promocja projektu.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.