2007-2013

2007-2013

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym

Fala

 

 

Projekt nr WND-RPWM.04.02-28-021/10 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

 

Projekt
„Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin”

 

Projekt dofinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013  Oś priorytetowa Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Działanie: Rewitalizacja miast

 

Nr umowy o dofinansowanie UDA-RPWM.04.02-28-021/10.
Data podpisania 28.04.2011r.

 

Wartość projektu:
3.810.980 zł


Dofinansowanie z EFRR:
2.667.686 zł (70% wartości projektu)


Środki własne Gminy Miejskiej Giżycko:
1.143.294 zł

 

Termin rzeczowej realizacji projektu:
2013 rok

 

 

Istotą przedsięwzięcia jest rewitalizacja nabrzeża jeziora Niegocin poprzez budowę ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym – jednej z głównych tras spacerowych, która  spowoduje pełniejsze wykorzystanie walorów estetycznych, rekreacyjnych i kulturowych miasta, a tym samym przyczyni się do pobudzenia ruchu turystycznego w mieście.

 

fot. Marcin Harasymenko, styczeń 2014

 

Projekt dotyczy przedłużenia kładki, wiodącej z Pasażu Portowego do Ekomariny, ponad basenem portowym aż na molo i zwieńczenia tej konstrukcji obszernym tarasem widokowym na jezioro Niegocin.

 

 

Niewątpliwym, pozytywnym aspektem realizacji projektu będzie także zdecydowane zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie plaży i portu. 

 

Przedsięwzięcia zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie innych inwestycji realizowanych z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 a mianowicie:

- „Budowa kładki nad ulicą Kolejową oraz torami – łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta Giżycka" zobacz...

- „Rewitalizacja molo nad jeziorem Niegocin w Giżycku” zobacz...

- „Budowa portu pasażerskiego EKOMARINA w Giżycku ” zobacz... 

 

fot. Marcin Harasymenko, styczeń 2014

 

Projekt jest kolejnym krokiem w pracach nad zmianą wyglądu i wizerunku Miasta.

 

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa estetyki przestrzeni publicznych oraz  funkcjonalności ruchu pieszego. Utworzone zostaną strefy bezpieczeństwa zapobiegające przestępczości na obszarze rewitalizowanym.

 

W ramach projektu zrealizowany został ciąg pieszy o długości ok. 220 mb z tarasem widokowym wraz z oświetleniem i elementami małej architektury.  Konstrukcja obiektu składa się z dwóch podstawowych części. Ciąg pieszy nad wodą jeziora o rozpiętości około 40 mb i ciąg pieszy nad lądem stałym i molo.

 

Projekt był realizowany w ramach Osi Priorytetowej 4 "Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” RPO WiM 2007 - 2013, której głównym celem jest wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania.

 

Budowa ciągu pieszego realizuje cel działania 4.2 jakim jest przywrócenie obszarom rewitalizowanym możliwości sprawnego działania poprzez zmianę struktury terenów, przywrócenie i umieszczenie nowych funkcji, a przede wszystkim aktywizację przestrzeni i jej jakościową zmianę.

 

WYBRANE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

PROJEKT WYKONAWCZY CZ.1

PROJEKT WYKONAWCZY CZ.2

PROJEKT WYKONAWCZY CZ. 3

 

  Fotorelacja z realizacji projektu

 

wizualizacje

 

 

 

 

21.05.2013

 

24.06.2013

 

16.09.2013

 

18.10.2013

 

29.07.2013

 

14.08.2013

 

styczeń 2014 fot. Marcin Harasymenko

 

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

 

Projekt pn. „Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013