2007-2013

2007-2013

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Rewitalizacja molo nad jeziorem Niegocin w Giżycku

Fala

 

 

Projekt pn.
„Rewitalizacja molo nad jeziorem Niegocin w Giżycku"

dofinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013  

4.2. Rewitalizacja miast

 

Całkowita wartość projektu:
3.556.946,83 zł

 

Kwota dofinansowania:
2.379.241,73 zł (66,89% wartości projektu)

 

Termin realizacji:
rok 2010

 

 

W dniu 29 kwietnia 2010 r. pomiędzy Gminą Miejską Giżycko

a Województwem Warmińsko – Mazurskim została podpisana

umowa o dofinansowanie projektu

UDA-RPWM-04.02-28-013/09

 

Giżyckie molo (wrzesień 2011)

 

Istotą przedsięwzięcia jest rewitalizacja mola nad jeziorem Niegocin – jednej z głównych tras spacerowych, która spowoduje pełniejsze wykorzystanie walorów estetycznych, rekreacyjnych i kulturowych miasta, a tym samym przyczyni się do pobudzenia ruchu turystycznego w mieście. Niewątpliwym, pozytywnym aspektem realizacji projektu będzie także zdecydowane zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie plaży.

 

Molo w Giżycku zostało wybudowane w 1970 roku. W 2005 roku z uwagi na zły stan techniczny przeprowadzono ocenę stanu technicznego mola, z której wynika, iż stan techniczny oraz stan bezpieczeństwa budowli jest w wysokim stopniu niezadowalający. Pozostawienie stanu istniejącego bez zmian skutkowałoby dalszą, coraz gwałtowniejszą degradacją, która spowodowałaby w pierwszej kolejności - konieczność zamknięcia mola z powodu braku należytego bezpieczeństwa, a w drugiej kolejności - konieczność rozbiórki.

 

Giżyckie molo (wrzesień 2011)

 

Brak działań w zakresie przebudowy molo spowodowałby wysoki koszt ekonomiczny, m.in. zahamowanie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru objętego projektem, zmniejszenie atrakcyjności nabrzeża jeziora Niegocin, co bezpośrednio wpłynęłoby na mniejszą liczbę turystów.

 

Projekt przewidywał w części zasadniczej, konstrukcyjnej - odbudowę mola, natomiast w części wykończeniowej - nowy rodzaj nawierzchni, oświetlenia, a także nowe elementy małej architektury.

 

Podejmowane działania w ramach projektu mają na celu przede wszystkim:

- poprawę jakości życia mieszkańców,

- wzrost atrakcyjność turystycznej Giżycka,

- poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z plaży miejskiej oraz molo.

Działania ukierunkowane zostały także na poprawę estetyki przestrzennej Miasta, dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb mieszkańców oraz turystów, co dodatkowo wpłynie na podniesienie poziomu oraz jakości życia.

 

Giżyckie molo pełni wiele funkcji:

- pomostu widokowo – spacerowego,

- pirsu oddzielającego port od plaży i kąpieliska (w części prostopadłej do brzegu),

- ciągu pieszo – rowerowego,

- miejsca wypoczynku, spotkań i zabaw,

- miejsca festynów i konkursów,

- falochronu oddzielającego port od jeziora (w części równoległej do brzegu).

 

Giżyckie molo (wrzesień 2011)

 

 

 

Prace dotyczyły przebudowy elementów ubezpieczenia ziemnego korpusu mola tj. ubezpieczeń skarp oraz ciągów komunikacyjnych. Przebudowa mola polegała przede wszystkim na uszczelnieniu elementów umocnienia ziemnego korpusu poprzez wbudowanie geowłókniny – koszy gabionowych i ekokraty (w zakresie ubezpieczenia skarp) oraz kostki brukowej w przypadku ciągów komunikacyjnych. Od strony jeziora zmiana dotyczyła zastosowania dodatkowo płyt żelbetowych oraz głazów narzutowych.

 

Giżyckie molo (wrzesień 2011)

 

Rozwiązania techniczne umożliwiły kontynuowanie wszystkich dotychczasowych funkcji mola, niezależnie od tego rozszerzają je o funkcje rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów wynikające z zainstalowania elementów małej architektury. Parametry techniczne przebudowanego mola w części dotyczącej jego funkcji użytkowych (wielkość, gabaryty, powierzchnia) pozostają niezmienione, a w części dotyczącej jego bezpieczeństwa i trwałości są zwiększone i tym samym są zgodne z celami projektu.

 

W wyniku realizacji inwestycji powstał nowy zrewitalizowany obiekt turystyczny – molo, który jest miejscem odpoczynku oraz przystankiem na wodnym i pieszym szlaku turystycznym.

 

Na główny produkt, jakim jest molo składa się:

- liczba zrewitalizowanych obszarów – 1 szt.

- powierzchnia zrewitalizowanych obszarów – 0,266 ha

- powierzchnia zmodernizowanych/ wyremontowanych obiektów – 2660 m2

- powierzchnia wyremontowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym – 2660 m2

- liczba zrewitalizowanych obiektów przeznaczonych na cele turystyczne – 1 szt.

- długość wyremontowanych ciągów komunikacji pieszej – 0,406 km

- liczba wybudowanych punktów oświetleniowych – 21 szt.

- Długość wybudowanej/ wyremontowanej infrastruktury technicznej – 1144 m.

 

Budowa zaprezentowanych produktów umożliwi osiągnięcie zaplanowanych przez Beneficjenta rezultatów, a tym samym realizację celów projektu.

 

Działania zgrupowane wokół osi priorytetowej 4 "Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”  są skierowane przede wszystkim  na wyeliminowanie przyczyn i skutków degradacji obszarów oraz na ich ożywienie – aktywizację zarówno w aspekcie gospodarczym jak i społecznym. Polegać będą na kompleksowych działaniach technicznych, społecznych i ekonomicznych mających na celu przywrócenie dawnej świetności oraz zapewnienie rozwoju obszarów miejskich.

 

Z punktu widzenia Beneficjenta do najważniejszych rezultatów realizacji projektu zaliczyć można:

-          powierzchnia obszaru zrewitalizowanego – 2660 m2

-          liczba osób korzystających z wyremontowanej/ przebudowanej infrastruktury turystycznej na terenie zrewitalizowanym – 105 263.

-          liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów objętych wsparciem – 3000.

 

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 4 "Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” RPO WiM 2007 - 2013, której głównym celem jest "Wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania". Projekt wpisuje w działanie 4.2 Rewitalizacja miast.

 

Projekt rewitalizacji mola realizuje cel działania 4.2 jakim jest "przywrócenie obszarom rewitalizowanym możliwości sprawnego działania poprzez zmianę struktury terenów, przywrócenie i umieszczenie nowych funkcji, a przede wszystkim aktywizację przestrzeni i jej jakościową zmianę”.

 

 

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

 

Projekt pn. Rewitalizacja molo nad jeziorem Niegocin w Giżycku dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA

 

Molo przed przebudową

 

Giżyckie molo przed przebudową (15.07.2010)

 

Giżyckie molo przed przebudową (wiosna 2010)

 

Giżyckie molo przed przebudową (15.07.2010)

 

Giżyckie molo przed przebudową (15.07.2010)

 

Molo w trakcie prac

 

Giżyckie molo w trakcie prac (marzec/kwiecień 2011)

 

Giżyckie molo w trakcie prac (marzec/kwiecień 2011)

 

Giżyckie molo w trakcie prac (marzec/kwiecień 2011)

 

Giżyckie molo w trakcie prac (marzec/kwiecień 2011)

 

Giżyckie molo w trakcie prac (marzec/kwiecień 2011)

 

Molo po otwarciu

 

Giżyckie molo (wrzesień 2011)

 

Giżyckie molo (wrzesień 2011)

 

Giżyckie molo (wrzesień 2011)

 

Giżyckie molo (wrzesień 2011)