2007-2013

2007-2013

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Varena i Giżycko: turystycznie przyjazne miasta

Fala

         

 

"Varena i Giżycko: turystycznie przyjazne miasta"

 

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  i wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”

 

Całkowita wartość projektu: 38 961,00  euro

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 33 116,85 euro (85%)

Wkład własny: 5844,15 euro (15%)

Okres realizacji: kwiecień - wrzesień 2014

 

Celem projektu jest wspieranie transgranicznej wymiany kulturowej, wzrost świadomości młodzieży polskiej i litewskiej na temat spuścizny kulturowej i historycznej Giżycka, a także budowa bliskich i długofalowych relacji polsko-litewskich. Dodatkowo projekt pomoże wzmocnić turystykę na małą skalę powiązaną z infrastrukturą transgraniczną związaną z miejscami ważnymi dla kultury Giżycka i regionu.

 

W ramach projektu zaplanowano między innymi: integracyjny obóz fotograficzny dla młodzieży z Vareny i Giżycka, wystawę zdjęć powstałych podczas obozu połączoną ze spotkaniem podsumowującym projekt, budowę systemu wielojęzycznych (w języku polskim, angielskim i litewskim) paneli informacyjnych w mieście, zakup gadżetów promocyjnych, materiałów informacyjnych i aparatu fotograficznego na potrzebę zajęć w ramach obozu fotograficznego.

 

Zdjęcia zrobione przez młodzież podczas obozu zostaną zaprezentowane na panelach informacyjnych w sześciu ważnych lokalizacjach w mieście (Wieża Ciśnień, JazzClub Galeria zabytkowa kamienica w centrum przy ul. Warszawskiej 17, dawna "Piekarnia Regelskiego”, jeden z najstarszych budynków murowanych w Giżycku, Kościół ewangelicki, Most obrotowy, Zamek krzyżacki - St. Bruno, Wzgórze  św. Brunona), a także podczas specjalnej wystawy, dzięki której rezultat współpracy transgranicznej zostanie szerzej wypromowany.

 

Zakładane rezultaty projektu to wzmocnienie więzi polsko – litewskich i zwiększenie wiedzy o kulturze sąsiadów dzięki wspólnym zajęciom fotograficznym i atrakcjom podczas obozu fotograficznego. Kolejnym rezultatem będzie powstanie systemu wielojęzycznych paneli informacyjnych w mieście, które wpłyną na lepszą dostępność atrakcji turystycznych Giżycka dla turystów, w tym turystów z Litwy.  

 

Warto zobaczyć: relacja  z miedzynarodowego przedsięwzięcia "Twierdza Pokoju" powiązanego z niniejszym projektem

 


 

 

The project objective is to support cross-border cultural exchange, to raise Polish and Lithuanian youth awareness about the cultural and historical heritage of Giżycko and also to establish close and perspective interpersonal Polish – Lithuanian relations. Additionally the project may also improve small-scale tourism related by cross-border infrastructure associated with places important to the culture of Giżycko and the region.

 

Project activities are integration photographic camp for teens from Varena and Giżycko, exhibition of photographs taken by youth during the photographic camp combined with meeting summarizing the project, building the system of multilingual (in Polish, English and Lithuanian) information panels in Giżycko, purchase of promotional gadgets, information materials and camera for practise in photographic camp. Photographs taken by youth during the camp will be presented on the information panels and during public exhibition to present results of cross-border cooperation.

 

Expected results are strengthening of Polish-Lithuanian relations and knowledge of neighbors culture through common photographic classes and attractions on the photographic camp. The other result of the project will be establishing of system of multilingual information panels in Giżycko, that will affect the greater availability of tourist attractions of Giżycko for tourists, including tourists from Lithuania.