2007-2013

2007-2013

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej

Fala

 

"Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM - Aglomeracja Giżycko"

Fundusz Spójności

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Konkurs numer 6/POIiŚ/1.1/11/2009

Wniosek zarejestrowany w Krajowym Systemie informatycznym (KSI) (SIMIK 07-13) pod numerem WND-POIS.01.01.00-00-263/10

 

Koszty całkowite (wraz z rezerwą): 88.444.672,37 zł

Wartość wszystkich zadań inwestycyjnych 79.309.121,19 zł

 

Koszty kwalifikowane: 73.703.893,65 zł

Koszty budowlane stanowią ponad 80% wszystkich kosztów kwalifikowalnych i wynoszą 61.521.734,53 zł netto

 

Dofinansowanie:  41.674.342,88 zł (ok. 52% kosztów kwalifikowalnych)

 

Termin realizacji: 2008 - 2015

 

Wnioskodawca: Wodociągi i Kanalizacji Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o

 

Zrealizowanie projektu wodno-kanalizacyjnym Aglomeracji Giżycko pozwoli na osiągnięcie następujących celów środowiskowych:

· uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Giżycko;

· poprawę stanu środowiska naturalnego Regionu Wielkich Jezior Mazurskich;

· poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych w regionie;

· poprawę jakości gleby;

· zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej na terenie gmin Aglomeracji Giżycko.

 

Projekt ma za zadanie uporządkować system wodno-ściekowy na terenie Aglomeracji Giżycko poprzez szereg inwestycji, spośród których można wydzielić następujące rodzaje: rozbudowa i modernizacja systemu zbiorowego oczyszczania ścieków oraz rozbudowa i modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę - 34 kontrakty inwestycyjne, z czego 30 dotyczy robót budowlanych (obejmujących 34 wydzielone zadania), 4 – usług, a 1 kontrakt dotyczy dostaw. W ramach prowadzonych inwestycji zostanie zrealizowanych 30 zadań: w Mieście Giżycko – 11, w Gminie Giżycko – 12, w Gminie Miłki – 5, w Gminie Kruklanki – 2.

 

z informacji Burmistrz Giżycka Jolanty Piotrowskiej 5.10.2011:

"Drodzy Państwo! (...) po kilku latach starań otrzymaliśmy z Ministerstwa Środowiska informację, iż nasz projekt „Mazurski Masterplan Regulacji Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM – Aglomeracja Giżycko” uzyskał status tzw. projektu podstawowego, co oznacza, iż otrzymamy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spójności. Dofinansowanie obejmie ok. 52% kosztów realizacji projektu, którego ogólna wartość wynosi ok. 80 mln zł. Jest to jak dotąd największy projekt z dofinansowaniem unijnym, jaki przyszło nam realizować. Cieszę się ogromnie, bo lata starań całego zespołu ludzi, przy wsparciu naszych parlamentarzystów, wreszcie zaowocowały!

W projekcie wodno-kanalizacyjnym Aglomeracji Giżycko oprócz samorządu miejskiego uczestniczy Gmina Giżycko, Gmina Miłki i Gmina Kruklanki, więc jest to nasz wspólny sukces. Beneficjentami projektu w sferze miejskiej jest UM Giżycko i PWiK Sp. z o.o., zaś inwestycje kanalizacyjne, poczynione w samym mieście będą sięgały kwoty 20 mln zł. Inwestycje realizowane bezpośrednio przez UM obejmą uzbrojenie w sieć wodociągową, kanalizacyjną i przepompownie ścieków ul. Jeziornej oraz kwartału objętego ulicami: Staszica, Suwalską, Obwodową i Jagiełły. Natomiast PWiK przystąpi do: rozbudowy ujęcia wody „Gajewo”, budowy miejskiej magistrali wodociągowej, przebudowy kanalizacji na osiedlu Kajki oraz w rejonie ulic: Olsztyńskiej, 1 Maja, Warszawskiej, Wyzwolenia i Placu Grunwaldzkiego, budowy nowej kanalizacji w rejonie ulic: 3 Maja, 1 Maja i Olsztyńskiej, przebudowy hali filtrów i hali pomp w Stacji Uzdatniania Wody, budowy kanalizacji wraz z przepompownią na terenie Twierdzy Boyen, rewitalizacji kolektora tłocznego od przepompowni głównej do oczyszczalni ścieków w Bystrym oraz do rozbudowy obiektów oczyszczalni ścieków w Bystrym w zakresie hermetyzacji i dezodoryzacji. To bardzo dużo pracy, ale dzięki niej nasze miasto będzie posiadało naprawdę nowoczesną i wydajną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną(...)"

  Obecna sytuacja

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, JST wchodzące w skład Aglomeracji Giżycko charakteryzują się wysokim stopniem zwodociągowania. W Mieście Giżycku dostęp do bieżącej wody ma 28 772 osoby, co stanowi 97,6% ogółu mieszkańców. W miejscowościach objętych projektem z Gminy Giżycko do sieci wodociągowej podłączonych jest 7.419 osób, co daje stopień zwodociągowania na poziome 99,5%, w miejscowościach Gminy Kruklanki – 1.690 mieszkańców (czyli 98,6% ludności), natomiast na terenie miejscowości objętych Aglomeracją z Gminy Miłki – 2.467 osób, co stanowi niemal 70,2% mieszkańców.

 

Większe niedobory ilościowe dotyczą zaopatrzenia w sieć kanalizacyjną. W Mieście Giżycku do sieci podłączonych jest 28.133 mieszkańców, czyli łącznie 95,4% ogółu ludności. Na obszarze miejscowości wchodzących w skład Aglomeracji z Gminy Giżycko w system kanalizacyjny zaopatrzonych jest 5.323 osoby (71,4% ludności), na terenie miejscowości z Gminy Kruklanki – 1 067 mieszkańców, co daje wskaźnik skanalizowania na poziomie 62,3%, natomiast w miejscowościach Gminy Miłki – 46,4% ludności, czyli 1.630 osób.

 

Potrzeby inwestycyjne

Na terenie Aglomeracji Giżycko wiele odcinków sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej nie jest w dobrym stanie technicznym, co powoduje liczne awarie i przerwy w dostarczaniu wody, jak również problemy z odbiorem nieczystości od mieszkańców i przedsiębiorstw funkcjonujących na omawianym terenie.

 

Każda z gmin posiada większe lub mniejsze braki techniczne i technologiczne. Największe zapotrzebowanie na modernizację zgłaszane jest przez Miasto Giżycko, w którym połowa sieci wodno-kanalizacyjnej jest w wieku ponad 60 lat. W fatalnym stanie jest również kanalizacja deszczowa funkcjonująca na terenie miasta. Głównymi problemami są nietypowe i przestarzałe wykonanie, średnice, umiejscowienie, technologia rur z okresu przedwojennego, co powoduje trudności związane z naprawą i modernizacją tego systemu.

 

Wszystkie samorządy mają mniej lub bardziej pilne inwestycje wodno-kanalizacyjne, mające na celu budowę nowych sieci, jak również modernizację już istniejących.

 

W Giżycku do grupy sieci wodno-kanalizacyjnych, które wymagają przebudowy, zaliczyć można z pewnością rejony ulic: Olsztyńskiej, 1Maja, Warszawskiej, Wyzwolenia i Placu Grunwaldzkiego. Priorytetową inwestycją powinna być również przebudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kajki. Ważna jest także przebudowa kolektora tłocznego od przepompowni głównej do oczyszczalni ścieków. Nakładów inwestycyjnych potrzebuje również ujęcie wody w Gajewie, które wymaga wykopania dwóch studni głębinowych, przebudowy hali filtrów i hali pomp na Stację Uzdatniania Wody oraz budowy rurociągu łączącego halę pomp z halą filtrów. W związku z fatalnym stanem technicznym kanalizacji deszczowej w Giżycku, niezbędne jest wyposażenie tego rodzaju kanalizacji w separatory zanieczyszczeń ropopochodnych i zawiesin. Ze względu na rozwój turystyki w regionie, jak najszybciej muszą zostać uzbrojone tereny Twierdzy Boyen oraz osiedle Grodzieńska i ulica Jeziorna.

 

W ramach projektu w Giżycku przewiduje się następujące inwestycje:

Miasto Giżycko

 • uzbrojenie ulicy JEZIORNEJ (sieć kanalizacji sanitarnej, przepompownia ścieków, sieć wodociągowa)
 • przebudowę sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy JASNEJ z wyposażeniem w separator
 • wyposażenie wylotów kanalizacji deszczowej w urządzenia podczyszczające
 • uzbrojenie terenu zawartego pomiędzy ulicami Staszica, Suwalską, Obwodową i Jagiełły w Giżycku

PWiK

 • rozbudowę ujęcia wody "Gajewo" - budowa dwóch studni głębinowych
 • budowę magistrali wodociągowej od zbiorników wyrównawczych przy ulicy LEŚNEJ do drogi na ALMATUR przy ulicy MONIUSZKI oraz od ulicy LEŚNEJ do ulicy WOJSKA POLSKIEGO
 • przebudowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu KAJKI
 • przebudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic : OLSZTYŃSKA, 1 MAJA, WARSZAWSKA, WYZWOLENIA, PLAC GRUNWALDZKI
 • przebudowę hali filtrów i hali pomp na stacji uzdatniania wody, wraz z budową rurociągu łączącego halę pomp z halą filtrów
 • uzbrojenie terenów TWIERDZY BOYEN w kanalizację sanitarną
 • przebudowę kolektora tłocznego od przepompowni głównej do oczyszczalni ścieków
 • hermetyzację i dezodoryzację uciążliwych procesów oczyszczania ścieków

Cele projektu

Priorytetowym celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zapewnienie pełnej zgodności z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie kanalizacji, w szczególności wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz spełnienie wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Giżycko.

 

Do osiągnięcia celu głównego przyczyni się realizacja szeregu celów strategicznych, spośród których wymienić można:

• spełnienie głównego celu działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jakim jest „wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych”;

• wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej;

• zmniejszenie dystansu dzielącego Polskę od krajów Europy Zachodniej w zakresie standardów jakości środowiska oraz technicznej i instytucjonalnej infrastruktury w tej dziedzinie;

• zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i gleby oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej w aglomeracjach, zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych i Strategią Gospodarki Wodnej;

• budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego.

 

Najważniejsze zamierzenia i rodzaje inwestycji w Aglomeracji

Modernizację lub budowę nowej nitki sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano w miejscowościach: Doba, Kamionki, Fuleda, Dziewiszewo, Guty, Bogacko, Piękna Gora, Sterławki Średnie, Nowe Wrony, Sterławki Małe, Kalinowo, Wola Bogaczkowska, Wilkasy Zalesie, Wilkasy (obszar ośrodków żeglarskich), Bystry, Grajwo, Marcinowa Wola, Przykop, Kleszczewo, Ruda, Kleszczewo-Osada, Brożowka, Jeziorowskie, Jasieniec, Kruklanki, tereny Twierdzy Boyen oraz część osiedli i ulic znajdujących się w granicach Miasta Giżycka. W ramach prac związanych z kanalizacją sanitarną powstaną również kolektory przerzutowe i tłoczne oraz odbędą się prace modernizacyjne oczyszczalni w Bystrym, mające na celu hermetyzację i dezodoryzację uciążliwych procesów oczyszczania ścieków.

 

W ramach realizacji projektu będą następowały prace budowlane i modernizacyjne sieci wodociągowych w miejscowościach: Fuleda, Kamionki, Sterławki Małe, Wola Bogaczkowska, Marcinowa Wola, Przykop, Miłki, Wyszowate, Kleszczewo-Osada, Kruklanki, Kolonia Kruklanki, wybranych ulicach i osiedlach w Mieście Giżycku oraz stacji uzdatniania wody w Sterławkach Średnich, Upałtach, Wilkasach i Gajewie.

 

Przeprowadzone zostaną również inwestycje rozbudowy ujęcia wody w Gajewie. Powstaną nowe nitki kanalizacji deszczowej w Pierkunowie i Gajewie, a istniejące już sieci kanalizacji deszczowej w obrębie Miasta Giżycka zostaną wzbogacone o separatory oraz urządzenia podczyszczające.

 

Zadania w kilometrach

Przedsięwzięcie planowane przez Spółkę WiK – Aglomeracja Giżycko związane jest z realizacją szeregu zadań mających doprowadzić do uporządkowania gospodarki wodościekowej na obszarze gmin aglomeracji giżyckiej. W sposób ogólny zadania te określić można jako:

1) Rozbudowa i modernizacja systemu zbiorowego oczyszczania ścieków gmin Aglomeracji Giżycko:

• przebudowa i modernizacja urządzeń 1 oczyszczalni ścieków dla aglomeracji;

• budowa nowych sieci kanalizacji sanitarnej w technologii grawitacyjno-tłocznej – razem 81,009 km (z czego 3,400 km powstanie w Mieście Giżycku, 50,013 km w Gminie Giżycko, 11,841 km w Gminie Kruklanki i 15,755 km w Gminie Miłki);

• przebudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej – razem 4,869 km;

• budowa sieci kanalizacji deszczowej – razem 4,001 km (w tym 2,793 km w Mieście Giżycku, 1,208 km w Gminie Giżycko);

• instalacja separatorów na kanalizacji deszczowej w Giżycku (łącznie 13 separatorów).

2) Rozbudowa i modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę gmin Aglomeracji Giżycko:

• rozbudowa i modernizacja istniejących Stacji Uzdatniana Wody (łącznie 4 obiekty SUW);

• budowa nowych sieci wodociągowych – razem 36,250 km (w tym 7,157 km w Mieście Giżycku, 8,198 km w Gminie Giżycko, 4,105 km w Gminie Kruklanki i 16,790 km w Gminie Miłki).

 

30 listopada 2009

WiK Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. 30 listopada 2009 roku złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu "Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach regionu WJM - Aglomeracja Giżycko" w odpowiedzi na ogłoszony konkurs z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

 

22 kwietnia 2010

22 kwietnia 2010 r. WiK Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. otrzymała informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, że wniosek w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia środka odwoławczego, zgodnie z pismem MMR DPI-X-82106-17-MBł/10 z dnia 8 kwietnia 2010r. został poddany ponownej ocenie merytorycznej I stopnia w ramach kryterium nr 5 Wskaźnik koncentracji (Mk/km).


W wyniku oceny suma punktów otrzymanych przez projekt wg kryteriów merytorycznych I stopnia wyniosła 39,52 punktów, czyli 64,79% możliwych do uzyskania punktów.


Zgodnie z kryteriami projekt przekroczył minimalny pułap 60% punktów otrzymanych wg kryteriów merytorycznych I stopnia i kwalifikuje się do kolejnego etapu oceny pod kontem kryteriów merytorycznych II stopnia dokonywanej przez Zespół ds. oceny projektów w ramach Grupy roboczej powoływanej przez Instytucję pośredniczącą (Ministerstwo Środowiska).

 

 

Kontakt:

Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.

Prezes Zarządu - Arkadiusz Faj 

Bystry 25, 11-500 Giżycko
(budynek biurowy oczyszczalni ścieków)

tel./fax 87 4287950, NIP 845 19 28 493

prezes@aglomeracja.info.pl

www.aglomeracja.info.pl

 

Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. powstała w 2008 roku (rejestracja w KRS 16 kwietnia 2008). Udziałowcami są samorządy oraz spółka ze 100% udziałem samorządu: Miasto Giżycko 17,29%,  PWiK Sp. z o.o. Giżycko 19,56%, Gmina Giżycko 39,18%, Gmina Miłki 14,69% i Gmina Kruklanki 9,29%. WiK Aglomeracja jest spółką celową powołaną do zrealizowania projektu "Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – Aglomeracja Giżycko".

 

Przedmiot działalności Spółki:
- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych,
- sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- transport drogowy towarów,
- działalność w zakresie architektury,
- działalność  w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- pozostałe badania i analizy techniczne.