2007-2013

2007-2013

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny system gospodarki odpadami – Ochrona WJM

Fala

 

„Regionalny system gospodarki odpadami –

Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami”

 

Projekt umieszczony jest w Planie Inwestycyjnym
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 6. Środowisko przyrodnicze

Działanie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska

Poddziałanie 6.1.1. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Kategoria interwencji 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi

 

wizualizacja inwestycji

 

W ramach projektu Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami, którego członkiem jest Giżycko, realizuje inwestycję pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie oraz rekultywacja składowisk leżących na obszarze Związku”. Przedsięwzięcie to zostało wpisane do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007 – 2010 jako priorytetowe i zostanie poza konkursem  sfinansowane w 50% z unijnych środków pomocowych.

 

Wartość projektu:
13,88 mln EUR (56.000.000 zł)

 

Dofinansowanie: 50% wartości projektu
wkład własny: środki finansowe gmin należących do Związku

 

Koordynator projektu:
Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
z siedzibą w Giżycku

 

Inwestor:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. (powołana w 2010 roku)

 

Koordynator i realizator przedsięwzięcia, czyli  MZM-GO to  samorządowa instytucja, zrzeszająca kilkanaście gmin z obszaru Wielkich Jezior Mazurskich i północnych Mazur. Zasięg związku: Miasto Giżycko, Gmina Giżycko, Gmina Banie Mazurskie, Gmina Budry, Gmina Kruklanki, Gmina Miłki, Gmina Pozezdrze, Miasto i Gmina Ryn, Miasto i Gmina Węgorzewo, Gmina Wydminy, Gmina Orzysz, Miasto Kętrzyn, Gmina Kętrzyn oraz Gmina Srokowo.

 

Harmonogram realizacji:

Projekt realizowany w ramach procedury „czerwony” FIDIC

2009 - projekt budowlany

2010 - rozpoczęcie realizacji inwestycji

2012 - zakończenie realizacji inwestycji

2013 – zakończenie finansowe projektu


Według planów budowa tej ważnej dla regionu inwestycji rozpocznie się jesienią 2010 roku (w lipcu 2010 rozstrzygnięcie przetargów na wykonawstwo), a ukończona w grudniu 2012 r., zaś całkowite zamknięcie procesu finansowego inwestycji ma nastąpić w czerwcu 2013 r.

 

O projekcie

 

O znaczeniu tej inwestycji jako kluczowej nie tylko dla regionu Wielkich Jezior Mazurskich, ale również całego makroregionu, świadczy fakt wpisania jej do „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007 – 2010” oraz ujęcia jako zadania priorytetowego w  „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020”. Władze lokalne i wojewódzkie oraz Unia Europejska mając świadomość, że Wielkie Jeziora Mazurskie to region przyrodniczo cenny, dysponujący dużą liczbą jezior, a przez to atrakcyjny turystycznie, zdecydowały, że będzie dofinansowany poza konkursem z listy indykatywnej z Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Zakład będzie zbudowany w obrębie sołectwa Spytkowo, około 4 km na północny wschód od Giżycka. ZUOK będzie obsługiwał ponad 100 tys. mieszkańców gmin wiejskich i miejskich: Banie Mazurskie, Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Orzysz, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Węgorzewo i Wydminy, przyjmując rocznie 40 tys. ton odpadów. Budowa Zakładu przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy. Docelowo będzie zatrudniał ok. 40 pracowników.

 

Obejmował będzie obszar 6,26 ha, z czego ok. 3,5 ha zajmie kwatera składowiskowa o pojemności ok. 350 tys. m3, gdzie złożone zostaną zutylizowane odpady, których nie będzie można zagospodarować w żaden inny sposób.  Resztę powierzchni zajmą zakładowe budynki i urządzenia, obejmujące m.in.: budynek administracyjny i socjalny, wagę, przejazdowa myjnię kół, boksy oraz pomieszczenia warsztatowo-garażowe, place odkładcze i drogi wewnętrzne.

 

Zakład w Spytkowie będzie wyposażony w najnowocześniejsze technologie, dostępne w branży gospodarki odpadami i będzie realizował takie cele, jak: minimalizacja ilości odpadów składowanych i poddawanych biodegradacji, maksymalizacja odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych (np. opakowania plastikowe i szklane), wielkogabarytowych (np. gruz budowlany) i niebezpiecznych (np. zużyte baterie), bezpieczne dla środowiska składowanie tych odpadów, które nie będą mogły być poddane recyklingowi, minimalizacja zagrożeń, związanych z dotychczasowym funkcjonowaniem rozrzuconych po regionie, nienormatywnych składowisk odpadów, energetyczne wykorzystanie biogazu uzyskanego z przetworzenia odpadów organicznych.

 

Powstanie  sortowania, kompostownia, segment do przerobu odpadów budowlanych oraz demontażu odpadów wielkogabarytowych i składowisko odpadów. Przewiduje się, że będzie tam też składowany eternit, który zakopany w ziemi jest całkowicie bezpieczny. Materiał ten stanowi zagrożenie tylko wówczas, gdy pyli na wietrze. Na terenie zakładu zostanie przygotowany punkt do jego odbioru, aby ograniczyć nielegalne pozbywanie się go przez mieszkańców. Będzie też miejsce stary sprzęt RTV i zużyty ADG. Sprzęt z tego punktu zbiórki będzie wysyłany do specjalistycznych przedsiębiorstw. W zakładzie nie planuje się przetwarzania i składowania substancji niebezpiecznych. Pozostaną tam tylko materiały, których nie da się przetworzyć, czyli pobite szkło, zmiotki z ulic i resztki z opalania mieszkań itp. Odpady organiczne będą kompostowane i przeznaczone do nawożenia zieleni i rekultywacji skarp położonych przy drogach.

 

ZUOK w Spytkowie wyposażony będzie w sekcje, służące m.in.: przyjmowaniu i sortowaniu odpadów opakowaniowych, przyjmowaniu i rozdrabnianiu odpadów strukturalnych do dalszego ich kompostowania, rozdrabnianiu i składowaniu odpadów budowlanych, kontenerowaniu odpadów niebezpiecznych (będą one następnie kierowane do koncesjonowanych firm), bezpiecznemu magazynowaniu odpadów azbestowych,  balastowaniu odpadów komunalnych na kwaterze składowania, pozyskaniu i zagospodarowaniu tzw. biogazu oraz produkcji alternatywnych paliw, przyjmowaniu od dostawców indywidualnych surowców wtórnych, które będą segregowane w odpowiednich boksach. Praca tych poszczególnych sekcji służyć będzie m.in. wysoce skutecznemu odzyskowi surowców wtórnych, utylizacji i bezpiecznej biodegradacji kompostowej odpadów organicznych i strukturalnych, tymczasowemu zabezpieczaniu odpadów niebezpiecznych, które będą następnie utylizowane przez specjalistyczne firmy, a przede wszystkim – co dla obszaru Wielkich Jezior Mazurskich jest bardzo istotne – pozwoli zlikwidować do końca wszystkie nienormatywne składowiska odpadów rozrzucone dotychczas w całym regionie. Osobnym tematem jest wykorzystanie instalacji do zagospodarowania gazu składowiskowego (za pomocą specjalnych studzienek odgazowujących, zakończonych pochodnią) i produkcja alternatywnych paliw, co może być docelowo realizowane przez ZUOK Spytkowo.

 

Proces technologiczny, przebiegający w zakładzie, będzie w wielkim skrócie wyglądał następująco. Przyjęte odpady komunalne kierowane będą do hali sortowni, gdzie oddzielane będą surowce wtórne (takie jak: szkło, makulatura, metale, tworzywa sztuczne), frakcja mineralna, frakcja organiczna oraz tzw. balast. Wyselekcjonowane surowce wtórne kierowane będą do boksów w celu ich zmagazynowania, a następnie przekazania odbiorcom w celu powtórnego zagospodarowania. Frakcja mineralna będzie kierowana na kwaterę składowiskową. Natomiast frakcja organiczna ulegnie rozdrobnieniu i zmieszaniu na placu, po czym skierowana zostanie do procesu intensywnego kompostowania. Po dwóch tygodniach odpady będą umieszczane w pryzmach, aby przejść trwający 6 tygodni proces dojrzewania kompostu. W ten sposób osiągnięty zostanie tzw. gotowy stabilizat kompostowy, który może być wykorzystany gospodarczo poza zakładem, np. do rekultywacji zamykanych składowisk odpadów.

 

Dzięki współpracy projektowej najlepszych specjalistów w dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony środowiska  ZUOK w Spytkowie będzie oddziaływał na otoczenie w minimalnym stopniu. W celu analizy zagrożeń wykonano ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Na podstawie pozytywnych wyników i braku  zastrzeżeń ze strony służb ochrony przyrody, wojewody oraz inspektora sanitarnego, podjęto decyzję o braku przeciwwskazań do realizacji przedsięwzięcia. Kompleksowe badania hydrologiczne (wód powierzchniowych) i hydrogeologiczne (wód podziemnych), a także geologiczno-inżynieryjne (struktura gruntu), wykazały, iż pod planowaną inwestycją znajduje się ponad 25-metrowa warstwa nieprzepuszczalnej gliny. Dodatkowe zabezpieczenie gwarantuje wykorzystanie najlepszych technologii – ułożenie warstwy izolacyjnej z twardej folii i mat bentonitowych pod składowiskiem i kwaterami kompostowymi. Badania potencjalnego skażenia powietrza i norm hałasu też nie wykazało żadnych zagrożeń.

 

Gminy wchodzące w skład związku, dysponują aktualnie 15 składowiskami, które nie spełniają surowych wymogów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Zamknięcie i zrekultywowanie  wszystkich wysypisk w celu ograniczenia zagrożenia, a także uruchomienie w jednym miejscu zakładu utylizacji, uchroni środowisko przed degradacją. Dzięki temu pozyskane cenne surowce, po przesłaniu do przetworzenia, będą stanowiły materiał do dalszej produkcji. Działalność związku poprzez zbudowanie zakładu doprowadzi też do najtańszego z możliwych, sposobu na zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

Budowa zakładu przyczyni się do rozwoju obejmowanego obszaru. Miasta oraz gminy skupione wokół związku, staną się bardziej atrakcyjne inwestycyjnie i turystycznie. Poprawi się ich wizerunek jako terenów o znacznej dbałości o środowisko naturalne. Inwestycja ta będzie przykładem wzorcowego zagospodarowania odpadów dla innych regionów w Polsce. Dzięki realizacji projektu system gospodarki odpadami zostanie dostosowany  do poziomu oczekiwanego przez polskie i unijne regulacje prawne. Nastąpi redukcja odpadów kierowanych na składowisko. Wybudowany i prawidłowo eksploatowany Zakład pozytywnie wpłynie na krajobraz, otaczające drzewostany, gleby, wody powierzchniowe i podziemne.

 

Oprócz swojej podstawowej działalności zakład będzie tez służył realizacji programu edukacyjno-promocyjnemu, zwiększającemu świadomość ekologiczną i proekologiczne zachowania mieszkańców regionu, szczególnie dzieci i młodzieży. Funkcjonowanie zakładu będzie prowadziło docelowo gospodarkę odpadami w regionie WJM do pełnej zgodności z przepisami Unii Europejskiej oraz Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, a także wymienionym wcześniej planem wojewódzkim.

 

Z realizacji projektu

 

2009

W dniu 9 stycznia 2009 roku została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego nowoczesnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Spytkowie koło Giżycka. Przetarg na wykonanie projektu wygrało konsorcjum, złożone z gdyńskiej firmy CONECO-BCE oraz poznańskiej firmy HEKO.

 

2010

Zarejestrowana została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo, która z ramienia MZMGO będzie głównym inwestorem zakładu, a potem zajmie się jego eksploatacją. Uzyskane zostało też oficjalne pozwolenie na budowę. Składające się z przedstawicieli wszystkich gmin członkowskich Walne Zgromadzenie MZMGO uchwaliło też finansowanie całego przedsięwzięcia.

 

Podpisanie umowy

 

30 lipca 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Giżycku uroczyście podpisana została umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę podpisali przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: prezes Adam Krzyśków i wiceprezes Maria Sokoll oraz przewodniczący zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku – Paweł Lachowicz. W uroczystości wziął udział marszałek województwa warmińsko-mazurskiego – Jacek Protas oraz przedstawiciele samorządów zrzeszonych w Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami. Zakład w Spytkowie powstanie kosztem 56 mln zł, z czego połowę będzie stanowiła europejska dotacja. ZUOK Spytkowo będzie obsługiwał mieszkańców gmin wiejskich i miejskich: Banie Mazurskie, Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Orzysz, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Węgorzewo i Wydminy, przyjmując ponad 100 ton odpadów dziennie.

 

więcej w  informacja MZM-GO oraz na stronie  www.mzmgo.mazury.pl