2007-2013

2007-2013

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość

Fala

  

 

  

 

Projekt „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość”

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)

 

www.naszaprzyszlosc.gizycko.pl

 

 

Czas trwania projektu:
1.09.2009 - 31.07.2011

 

Wartość projektu: 995.680 zł

Dofinansowanie: 100% wartości projektu

 

Adresatami projektu są:

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w Giżycku

 

Festiwal Talentów 2011

 

Od  1  września 2009 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był     w  czterech  giżyckich szkołach  podstawowych  (SP Nr 3, 4, 6, 7) oraz w trzech gimnazjach (Nr 1, 2, 3) projekt  „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość”  współfinansowany  przez Unię Europejską.

 

8 września 2009 r. Gmina Miejska Giżycko podpisała umowę na dofinansowanie projektu.

 

Wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej nr 6

 

Rekrutacja została przeprowadzona w szkołach, przez odpowiednie osoby. Można było zgłaszać się również osobiście do szkolnych koordynatorów projektu.

 

Za główny cel projektu postawiono wyrównanie szans edukacyjnych uzdolnionych dzieci      i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz podniesienie jakości kształcenia.

 

Zajęcia języka niemieckiego w Zespole Szkół nr 1

 

1774 uczniów  uczestniczyło w zajęciach z języków obcych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz ICT. Zrealizowano 9780 godzin zajęć lekcyjnych.

 

W ciągu dwóch lat zorganizowano 52 wyjazdy związane  z realizacją projektu, 2 spotkania z zawodowym aktorem, przeprowadzono 2 warsztaty ceramiczne oraz odbyły się 2 Festiwale Talentów.

 

Festiwal Talentów 2010

 

W ramach realizacji projektu uczniowie  korzystali z  zakupionych pomocy dydaktycznych: mikroskopów, słowników,  programów komputerowych,  kalkulatorów, filmów edukacyjnych, tablic  interaktywnych, rzutników multimedialnych, laptopów  z oprogramowaniem, publikacji edukacyjnych, map, kompasów oraz podręczników.

 

Tablica interaktywna w Gimnazjum nr 2 

 

Po  zakończeniu realizacji projektu ww. pomoce stają się własnością szkoły  i służyć będą  realizacji kolejnych działań na rzecz uczniów. Przez cały okres realizacji zadań  szkoły prowadziły promocję  projektu, zarówno u siebie jak i w środowisku lokalnym. W tym celu na budynkach szkół zawieszono tablice informacyjne oraz  przekazywano  informacje na spotkaniach z rodzicami.

 

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 7

 

Wiadomości dotyczące projektu zamieszczane były także na stronie internetowej miasta oraz na stronach internetowych szkół.

 

Kółko taneczne w Szkole Podstawowej nr 4

 

31 lipca 2011 r. kończy się realizacja projektu  „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość”  współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Jasełka w Szkole Podstawowej nr 4

 

Cele projektu:

- stworzenie oferty zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z uwzględnieniem aktywnego i bezpośredniego obcowania ze sztuką,

- zwiększenie motywacji do dalszego pogłębiania wiedzy, rozwijania talentów i zainteresowań przez uczestnictwo w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych,

- zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych wykorzystujących nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

 

Zajęcia w Gimnazjum nr 1

 

Projekt jest spójny z  POKL, z celami szczegółowymi priorytetu IX poprzez:

- oddziaływanie szkół na rzecz podniesienia kompetencji kluczowych uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych,

- zmniejszenie dysproporcji w stopniu opanowania kompetencji kluczowych wewnątrz szkół i pomiędzy szkołami

 

Projekt wykazuje spójność z polityką oświatową prowadzoną w Giżycku w oparciu o Uchwałę nr XXXV/107/05 Rady Miejskiej z dnia 21.10.2005r. w sprawie kierunków rozwoju oświaty w Giżycku w latach 2005-2010.

 

"Spotkanie z aktorem" i warsztaty teatralne 14.05.2011

 

 

Autorami i  szkolnymi koordynatorami projektu są:

Monika Organ - Gimnazjum nr 1

Irena Kwiatkowska - Gimnazjum nr 2

Iwona Kochanowska - Szkoła Podstawowa nr 4

Tomasz Sztafa - Szkoła Podstawowa nr 6

Joanna Danielczyk - Szkoła Podstawowa nr 7

Elżbieta Poboża - Zespół Szkół nr 1

 

Biuro Projektu „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość”
(nadzór i realizacja):

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

tel.: (087) 428 29 35, fax: (087) 428 29 35,

e-mail: piotr.szulc@gizycko.pl , joanna.rybarczyk@gizycko.pl