2007-2013

2007-2013

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawny Urząd

Fala
                      

 

 

"Sprawny Urząd" 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

 

Wartość projektu:
637.219,04 zł

 

Kwota dofinansowania:
560.986 zł

 

Wkład własny: niefinansowy

 

Termin realizacji

:
2010 - 2012

 

 

 

Giżycko wraz z ośmioma innymi polskimi samorządami zostało zakwalifikowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2010 roku do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu „Kapitał Ludzki”.

 

Wniosek Urzędu Miejskiego w Giżycku zatytułowany „Sprawny urząd” otrzymał dotację w wysokości ponad pół miliona złotych na zakup specjalistycznego sprzętu multimedialnego i szkolenia pracowników m.in. w zakresie profesjonalnej i sprawnej obsługi klienta. Dzięki projektowi w Urzędzie Miejskim w Giżycku wprowadzony został również system rejestrujący czas pracy. 

 

Pomimo, że nie jest to żadna, skierowana bezpośrednio do mieszkańców miasta inwestycja, ma to niebagatelne znaczenie dla naszej społeczności. Zarówno dosprzętowienie Urzędu, jak i podwyższenie profesjonalizmu urzędników, usprawni znacznie pracę ratusza.

 

Projekt został oficjalnie rozpoczęty konferencją, która odbyła się 21 stycznia 2011r. w Hotelu Masovia w Giżycku. W spotkaniu zorganizowanym na zlecenie Urzędu Miejskiego w Giżycku przez SzkoleniaPubliczne.pl  udział wzięły osoby objęte projektem, czyli pracownicy giżyckiego magistratu. 

 

 

 

Konferencję otworzył Arkadiusz Połojański,  sekretarz miasta i kierownik projektu w jednej osobie oraz zastępca burmistrza Giżycka Paweł Czacharowski. Zaproszenie na spotkanie przyjęła również przewodnicząca Rady Miejskiej w Giżycku Pani Małgorzata Czopińska.

 

Podczas konferencji szkoleniowcy - Piotr Tomaszewski  i Michał Janas omówili następujące tematy:

1.    Wartość kapitału ludzkiego i społecznego dla lokalnego rozwoju: teoria a praktyka polska.

2.   Europejskie doświadczenia interwencji EFS.

3.   Program Operacyjny Kapitał Ludzki - blaski i cienie.

4.   Projekty: jak spowodować zmianę, a nie tylko transferować środki.

5.    Możliwości i sens korzystania z POKL przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (działanie 5.2 i inne).

6.   Dobre i złe praktyki realizacji projektów POKL przez samorządy.

7.   Polityki horyzontalne - polityczna poprawność, czy konieczność ekonomiczno-społeczna.

8.   Zasada równości szans kobiet i mężczyzn: w praktyce oraz w dokumentach i projektach.

 

 

W ramach projektu zakończonego w 2012 r. udział wzięły 54 osoby (39 kobiet i 15 mężczyzn, w tym 21 osób powyżej 45 roku życia). Na łączną ilość 504 godzin przeprowadzono następujące szkolenia:

 • Rozwijanie kompetencji pracowników w relacji z klientem zewnętrznym – 64 h
 • Prawo i administracja - 32 h
 • Metody oceny jakości pracy – 32 h
 • Podnoszenie kompetencji zarządczych – 80 h
 • Marketing i PR w Urzędzie - 48 h
 • Rozwijanie kompetencji związanych z pracą zespołową – 64 h
 • Język angielski – 120 h (dwie grupy każda po 120 h)
 • Pakiet Office – 32 h
 • Corel i Fotoshop – 32 h

Urzędnicy podwyższali również swoje kwalifikacje w formie studiów podyplomowych:

 • Menadżerskie – 2 osoby
 • Prawo zamówień publicznych – 2 osoby
 • Zarządzanie projektami – 1 osoba
 • Prawne aspekty inwestycji budowlanych – 2 osoby

Z realizacji projektu:

 • Zapytanie ofertowe - materiały promocyjne 12.10.2010 zobacz...
 • Powołanie zespołu projektowego 29.10.2010 - zarządzenie Burmistrza Miasta nr 360/2010  zobacz...
 • Zapytanie ofertowe - konferencja 4.01.2011 zobacz...
 • Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego 13.01.2011 zobacz...
 • Konferencja otwierająca projekt 21.01.2011
 • Powołanie składu osobowego i określenie regulaminu pracy komisji przetargowej 31.01.2011 - zarządzenie Burmistrza Miasta nr 20/2011 zobacz...
 • Szkolenia i studia podyplomowe pracowników
 • Przetarg na organizację szkoleń 31.01.2011 zobacz...
 • Przetarg na przeprowadzenie kursów jęz. angielskiego 9.02.2011 zobacz..., 15.03.2011 zobacz..., 29.09.2011 zobacz...
 • Wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości  17.02.2011 - zarządzenie Burmistrza Miasta nr 24/2011 zobacz...
 • Przetarg na przeprowadzenie szkoleń informatycznych z obsługi programów komputerowych 26.08.2011 zobacz...
 • Zapytanie ofertowe - dostawa i wdrożenie Systemu do rejestracji czasu pracy 31.05.2011 zobacz...

  WIĘCEJ INFORMACJI:kierownik projektu Arkadiusz Połojański tel. 87 7324 150 arkadiusz.polojanski@gizycko.pl


www.efs.gov.pl